Zrušenie povinného zmluvného poistenia
Načítava sa...

Výpoveď PZP (povinného zmluvného poistenia)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti vozidla môže zaniknúť viacerými spôsobmi a z niekoľkých dôvodov:
  • Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla
  • Zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného
  • Zmena držiteľa vozidla
  • Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel
  • Zmena leasingového nájomcu vozidla

Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla

Máte platné PZP vozidla a chcete sa ho zbaviť?

  1. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) môže zaniknúť výpoveďou PZP zo strany poisťovne alebo poistníka najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistným obdobím pri PZP je spravidla 1 rok, výpoveď PZP poistenia treba stihnúť doručiť do poisťovne najneskôr prvý deň 6-týždňovej lehoty pred výročným dňom začiatku poistenia.
  2. Výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia PZP s 8-dennou výpovednou lehotou, ak to umožňujú poistné podmienky
  3. Výpoveď po poistnej udalosti do 1 mesiaca po oznámení poisťovateľa, výpovedná lehota je 1-mesačná

Zistite z poistnej zmluvy výročný deň začiatku poistenia

Najskôr zistíte v platnej poistnej zmluve dátum konca poistného obdobia (výročný deň alebo 1 deň pred výročným dňom), napr. 15. mája 2012 a v kalendári vyhľadáte pomenovanie dňa - utorok. Odrátate dozadu šiesty utorok, a to je najneskorší možný termín doručenia výpovede do poisťovne, v našom príklade 3.4.2012. Vychádzali sme pritom z § 122 Občianskeho zákonníka o počítaní času, ktorý hovorí, že keď je lehota určená podľa týždňov, začiatok a koniec lehoty sa musí zhodovať pomenovaním, t. j. od utorka do utorka. Návod na zistenie dátumu.

Napíšte výpoveď PZP pomocou nášho generátora výpovede

Neponúkame vám len vzor zrušenia PZP, ale plnohodnotný generátor tlačiva. Vytlačte si výpoveď PZP dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučene na adresu poisťovne.

Uzavrite nové PZP online za 5 minút

Vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút!

Zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného

Zaniklo vám PZP pre nazaplatenie poistného?

Poistná zmluva PZP zaniká pre nazaplatenie poistného, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti. Dajte si pozor na rozlišovanie poistného a splátok poistného vo vzťahu k poistnému obdobiu. Poistným obdobím je spravidla technický rok, napr. od 15.5.2011 do 15.5.2012, pričom niektoré staršie zmluvy boli uzatvárané s poistným obdobím - kalendárny rok. Jednomesačná lehota, na konci ktorej PZP zaniká pre neplatenie, obyčajne začína plynúť odo dňa splatnosti poslednej splátky v danom poistnom období. Ak máte napr. ročné poistné 100 € zaplatiť v 4 štvrťročných splátkach po 25 €, pričom poistné obdobie je kalendárny rok od 1.1.2012 do 31.12.2012 a zaplatili ste na začiatku len 1 štvrťročnú splátku, poistenie zaniká až 30.11.2012, pretože 4. splátka bola splatná 1.10.2012, čiže na začiatku posledného štvrťroka.

Uzavrite nové PZP online za 5 minút

Ak Vám poistenie zaniklo pre nezaplatenie poistného, ihneď uzavrite poistnú zmluvu v rovnakej poisťovni. Ak sa už skončilo poistné obdobie zrušenej zmluvy (spravidla 1 rok), počas ktorého vám zanikla poistná zmluva, môžete si uzavrieť PZP v ktorejkoľvek poisťovni. Poistenie najrýchlejšie uzavriete online na našich stránkach.

Zmena držiteľa vozidla

Zmenilo vaše vozidlo držiteľa?

Predali alebo darovali ste vozidlo a vybavujete prepis v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze)?

Napíšte oznámenie o zmene držiteľa vozidla pomocou generátora

Vyplňte formulár, vytlačte ho dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou osvedčenia o evidencii (technického preukazu) s vyznačenou zmenou držiteľa, bielou a zelenou kartou.

Uzavrite nové PZP online za 5 minút

Ak už máte nové vozidlo,vypočítajte si najvýhodnejšie poistenie, s čím vám pomôže naša PZP kalkulačka, uzavriete novú poistku online za 5 minút. Novému držiteľovi môžete ešte pred prepisom poradiť uzavretie nového PZP prostredníctvom našej aplikácie, pretože nové PZP na vozidlo bude potrebovať pri prihlasovaní na dopravnom inšpektoráte.

Kúpili ste auto?

Ste nový držiteľ vozidla? Uzavrite nové PZP online ešte pred prihlasovaním na dopravnom inšpektoráte. Ak ste nadobudli nové alebo ojazdené vozidlo, vypočítajte si najlacnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút! Poistnú zmluvu budete potrebovať ešte pred prepisom vozidla (pri prihlasovaní) na dopravnom inšpektoráte.

Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel

Zaniklo vaše vozidlo alebo ste ho vyradili z evidencie vozidiel?

Zaniklo Vaše vozidlo - je zničené po havárii alebo neopraviteľné a idete vybaviť jeho odhlásenie z evidencie vozidiel?

Napíšte oznámenie o zániku PZP pomocou generátora

Vytlačte si oznámenie dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučene na adresu poisťovne, s priloženým potvrdením o vyradení vozidla z evidencie, bielou a zelenou kartou.

Uzavrite nové PZP online za 5 minút pomocou našej online aplikácie

Ak už máte nové vozidlo, vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút.

Zmena leasingového nájomcu vozidla

Prevzal vaše vozidlo nový leasingový nájomca?

Mali ste vozidlo na leasing a pred ukončením leasingovej zmluvy ho prevzal nový leasingový nájomca na základe písomnej dohody s leasingovou spoločnosťou?

Vytvorte oznámenie zmeny leasingového nájomcu pomocou generátora

Napíšte oznámenie o zmene leasingového nájomcu pomocou Generátora oznámenia, v ktorom poisťovňu informujete o zániku poistenia k dátumu písomnej dohody s leasingovou spoločnosťou. Vyplňte formulár, vytlačte ho dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou dokladu o zmene leasingového nájomcu z leasingovej spoločnosti, bielou a zelenou kartou.

Uzavrite nové PZP online za 5 minút

Ak už máte nové vozidlo, vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút. Novému držiteľovi - leasingovému nájomcovi môžete ešte pred prepisom vozidla poradiť uzavretie nového PZP prostredníctvom našej aplikácie, pretože nové PZP vozidla bude potrebovať pri prihlasovaní na dopravnom inšpektoráte.

Kúpili ste auto?

Ste nový držiteľ vozidla? Uzavrite nové PZP online ešte pred prihlasovaním na dopravnom inšpektoráte. Ak ste nadobudli nové alebo ojazdené vozidlo, vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút. Poistnú zmluvu budete potrebovať ešte pred prepisom vozidla (pri prihlasovaní) na dopravnom inšpektoráte.