Zrušenie poistenia
Načítava sa...

Zrušiť iné poistenie

Zrušenie neživotného poistenia, ako sú poistenie domácnosti, cestovné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu, je proces ukončenia poistnej zmluvy pred jej uplynutím. Klient môže k tomuto kroku pristúpiť z rôznych dôvodov, napríklad kvôli zmene životnej situácie, prechodu k inej poisťovni s výhodnejšími podmienkami, alebo ak už poistenie nepovažuje za potrebné. Na zrušenie neživotného poistenia je potrebné zaslať písomnú výpoveď poisťovni. Táto výpoveď musí obsahovať údaje o poistencovi, číslo poistnej zmluvy a dôvod zrušenia. Každá poisťovňa má svoje vlastné podmienky a lehoty na zrušenie, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a poistných podmienkach. Zvyčajne je potrebné dodržať výpovednú lehotu, ktorá môže byť od 1 do 3 mesiacov. Po doručení výpovede a splnení všetkých podmienok poisťovňa poistenie zruší. Ak poistné obdobie ešte neuplynulo, môže vám vrátiť nespotrebovanú časť poistného. Pri zrušení je dôležité si overiť, či nová poistná ochrana nadobudla platnosť, aby ste predišli obdobiu bez poistenia, ktoré by mohlo spôsobiť finančné riziká.