Životné poistenie
Zadajte dôvod návštevy stránky:
Načítava sa...
Životné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré kryje najmä smrť poisteného a v prípade variantu so sporením patrí do 3. piliera dôchodkového zabezpečenia.
Potrebujete poistiť seba, deti alebo zabezpečiť splácanie úveru?
Ozveme sa vám čím skôr

Prečo uzavrieť životné poistenie?

Dobré dôvody pre uzavretie životného poistenia:

Vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných a neočakávaných udalostí

 • sporenie na starobný dôchodok
 • študijné náklady dieťaťa
 • zabezpečenie vena pre deti
 • obstaranie bytu alebo domu
 • cestovanie
 • kúpa automobilu
 • založenie vlastnej firmy

Finančné zabezpečenie rodiny

Poistiť by sa mal najmä živiteľ rodiny, ktorý svojím príjmom finančne zabezpečuje svojim blízkym životné náklady (platenie účtov) a nech je akokoľvek nenahraditeľná jeho strata v prípade náhlej smrti, poistné plnenie poskytuje okamžitú finančnú kompenzáciu výpadku príjmu domácnosti.

Zaistenie splatenia dlhov

Životné poistenie zabezpečuje poisteného, zaťaženého hypotékou, stavebným úverom, spotrebným úverom, leasingom alebo inou pôžičkou v prípade smrti, invalidity, úrazu alebo práceneschopnosti.

Pokrytie nákladov na liečenie

Životným poistením môže byť zabezpečená úhrada za nadštandartnú lekársku starostlivosť, náhrada za výpadok príjmu v prípade diagnostikovania kritických chorôb ako je rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne.

Ako uzavrieť životné poistenie?

Uzavretiu životného poistenia by mala predchádzať dôsledná analýza vašich poistných potrieb. Táto analýza vám pomôže určiť primeranú výšku poistných súm, poistnú dobu, typ životného poistenia, najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých zložiek životného poistenia, prípadne ďalšie parametre. Analýzu potrieb by mal vykonať licencovaný a dobre vyškolený poisťovací agent. Najskôr by ste si teda mali vybrať dobrého poisťovacieho agenta (dnes sa to oficiálne nazýva "finančný agent v sektore poistenia a zaistenia"). Základným predpokladom je, aby poisťovací agent bol profesionál na plný úväzok, ktorý sa venuje sprostredkovaniu poistenia ako jedinej a hlavnej činnosti. Životné poistenie je "beh na dlhú trať", preto venujte čas na výber, študovanie a rozhodovanie o vašom poistnom riešení. Nikdy neuzatvárajte poistnú zmluvu narýchlo. Pozrite si aj užitočné rady pred uzavretím životného poistenia. Nespoliehajte sa na to, čo vám kto povie, všetko si riadne preštudujte - poistnú zmluvu, poistné podmienky, spôsob plnenia, výluky. Keď niečomu nerozumiete, dajte si to vysvetliť.

Poistná zmluva životného poistenia

Poistná zmluva životného poistenia má dlhodobý charakter a spravidla sa uzatvára na dobu 5 a viac rokov. Účastníkmi poistenia - zmluvnými stranami sú:
 • Poisťovňa - domáca alebo zahraničná poisťovňa s licenciou na poskytovanie životného poistenia;
 • Poistník - dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné;
 • Poistený - dospelá osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje;
 • Oprávnená osoba - jedna alebo viac osôb, ktoré majú právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.
Základným rizikom, krytým životným poistením, je smrť poisteného. Poisťovňa pred uzavretím poistnej zmluvy oceňuje riziko, najmä skúma zdravotný stav poisteného. Pri bežných sumách je súčasťou poistnej zmluvy zdravotný dotazník, pri vyšších sumách alebo keď má poistený zdravotné problémy, je nevyhnutná lekárska prehliadka alebo rôzne poisťovňou vyžiadané lekárske správy, posudky a ďalšia zdravotná dokumentácia. Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí:
 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník poisťovni, poisťovňa návrh preskúma a prijme alebo zamietne alebo predloží protinávrh
 • Všeobecné poistné podmienky vymedzujú všetky základné pojmy, práva a povinnosti, spôsoby plnenia, výluky, atď.
 • Zmluvné dojednania konkretizujú a ďalej dopĺňajú poistné podmienky dojednávaného produktu
 • Osobitné dojednania, prílohy, dodatky - používajú sa vtedy, keď je potrebné sa odchýliť od štandardných poistných podmienok
 • Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy a vzniká vtedy, keď poisťovňa ukončí proces skúmania návrhu poistnej zmluvy. Dochádza k prijatiu (akceptovaniu) návrhu poistenia.

Druhy životného poistenia

Životné poistenie je možné uzavrieť ako:
 • Poistenie pre prípad smrti (Term) - rizikové životné poistenie, kde celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko, nič sa nesporí.
 • Poistenie pre prípad dožitia (Pure Endowment) - kapitálové poistenie pre prípad dožitia alebo "čisté dožitie" nekryje riziko smrti, keď poistený zomrie, poisťovňa vyplatí len aktuálnu hodnotu poistenia alebo doteraz zaplatené poistné.
 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (Endowment) - zmiešané životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je kombináciou poistenia pre prípad smrti a dlhodobého sporenia so zaručenou technickou úrokovou sadzbou.
 • Investičné životné poistenie (Unit Linked) je kombináciou rizikového životného poistenia a investovania finančných prostriedkov do podielových fondov, pričom nie je zaručený ani výnos, ani hodnota investičného účtu.

Rizikové životné poistenie

Poistenie pre prípad smrti - rizikové životné poistenie zabezpečuje poisteného a jeho rodinu pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, a to následkom úrazu alebo choroby. Používa sa pri zaistení úveru alebo v prípade zabezpečenia rodiny, keď poistník nechce sporiť, chce byť len poistený. Poistné sa platí bežne (pravidelnými splátkami) alebo jednorazovo. Dojednáva sa s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou a jednoročnou kalkuláciou poistného (poistenie úveru). Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke o rizikovom životnom poistení.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého sporenia so zaručeným výnosom, tzv. technickou úrokovou sadzbou. Má dva základné varianty. Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je najrozšírenejším životným poistením, kedy dohodnutá poistná suma bude vyplatená v prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby alebo pri dožití konca poistenia. Kapitálové poistenie pre prípad dožitia je iný typ kapitálového životného poistenia, kedy sa len sporí a poistený dostane na konci poistenia nasporenú sumu - kapitál. Peniaze môže použiť na čokoľvek. V prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby poisťovňa vyplatí hodnotu poistenia (poistnú rezervu) alebo doteraz zaplatené poistné. Špeciálnym prípadom kapitálového životného poistenia je dôchodkové poistenie, pri ktorom sa poistné plnenie vypláca formou dôchodku, nie jednorazovo. Dôchodok môže byť vyplácaný doživotne alebo dočasne, počas dohodnutej doby, napr. 5 rokov alebo 15 rokov. Podrobnejšie informácie nájdete na našej špeciálnej stránke o kapitálovom životnom poistení

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov. Časť poistného sa spotrebuje na riziko a poplatky, druhá časť sa dohodnutým spôsobom investuje na základe zvoleného alokačného pomeru do jedného alebo viacerých podielových fondov. Výnos nie je garantovaný, ale pri rozumnom nastavení a manažovaní investície je možné dosiahnuť vyšší výnos ako pri kapitálovom životnom poistení. Nakúpené podielové jednotky je možné presúvať medzi jednotlivými fondami a tým dosahovať vyššie zisky. Investičné životné poistenie si vyžaduje zo strany klienta schopnosť akceptovať aj riziko prípadnej straty. Podrobnejšie informácie nájdete na našej špeciálnej stránke o investičnom životnom poistení.

Pripoistenia k životnému poisteniu

Životné poistenie kryje riziko smrti poisteného, prípadne mu zabezpečuje finančnú rezervu pri dožití konca poistenia. K jednotlivým typom a produktom životného poistenia si môže poistník vybrať niektoré z celého radu pripoistení. Pripoistenia sú úrazové, nemocenské, invalidné a zdravotné.

Úrazové pripoistenia

 • Pripoistenie smrti následkom úrazu - zvyšuje poistné krytie životného poistenia, zabezpečuje vyplatenie dodatočnej poistnej sumy v prípade smrti úrazom
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu - v prípade, že úraz poisteného zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacích tabuliek. Plnenie môže byť lineárne, kedy príslušnému percentu telesného poškodenia zodpovedá rovnaké percento plnenia alebo progresívne plnenie, pri ktorom poistné plnenie narastá so zvýšenou závažnosťou úrazu, a to až do 700% poistnej sumy.
 • Pripoistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia úrazu - za každý deň nevyhnutnej (primeranej) doby liečenia úrazu poisťovňa vyplatí denné odškodné.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom úrazu - v prípade, že si úraz vyžaduje hospitalizáciu, za každú polnoc strávenú v nemocnici poisťovňa vyplatí dohodnuté denné odškodné.
 • Pripoistenie nákladov spojených s úrazom - poisťovňa preplatí zdravotnícky materiál, pomôcky, dopravné náklady súvisiace s liečbou úrazu.
 • Pripoistenie bolestného po úraze - vypláca sa jednorazovo ako kompenzácia za úraz podľa bodovacej tabuľky, spravidla podľa diagnózy a času liečenia.

Zdravotné a nemocenské pripoistenie

 • Pripoistenie bolestného pri chirurgickom zákroku - poisťovňa zaplatí jednorazové bolestné za vybrané operácie podľa oceňovacích tabuliek, uvedených v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici pri chorobe aj úraze - v prípade nevyhnutnej hospitalizácie zo zdravotných dôvodov má poistený nárok na dennú dávku odškodného, dohodnutú v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti - v prípade práceneschopnosti (PN) vzniká nárok na dennú dávku od dohodnutého dňa PN, napr. od 15. dňa, 29. dňa a podobne. Čakacia doba od začiatku PN, počas ktorej sa neplní, sa nazýva karencia.
 • Pripoistenie kritických chorôb - v prípade zistenia niektorej civilizačnej choroby (kritickej choroby, závažnej choroby) vzniká nárok na jednorazové odškodné. Kritické choroby, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú vymenované v poistnej zmluve, napr. srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, rakovina, slepota, atď. Poistné plnenie je podmienené tzv. dobou prežitia, napr. 30 dní. Keď poistený prežije dobu prežitia od dátumu zistenia kritickej choroby, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb vzniká nárok. Ak zomrie poistený počas stanovenej doby, poisťovňa vyplatí poistné plnenie "len" z hlavného životného poistenia, a to poistnú sumu pre prípad smrti.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre ženy - niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie ochorenia ženských pohlavných orgánov, tzv. nezhubných nádorov. Plnenie sa vypláca jednorazovo.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre mužov

Pripoistenie invalidity

 • Pripoistenie invalidného dôchodku - v prípade, že poistenému je v Sociálnej poisťovni priznaný plný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, poisťovňa mu naviac vypláca súkromný invalidný dôchodok.
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z dôvodu úrazu - poisťovňa priznáva invalidný dôchodok v prípade, že invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne bol priznaný z dôvodu úrazu.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity - poisťovňa oslobodí poistníka od platenia bežného poistného, ak on alebo poistený sa stane plne invalidný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity následkom úrazu - poisťovňa prizná oslobodenie od platenia bežného poistného, ak je poistenému Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok z dôvodu úrazu

Pripoistenie nezamestnanosti

V prípade, že poistený má zamestnanie na plný úväzok, môže si v niektorých poisťovniach pripoistiť prípad, že stratí prácu. Poisťovňa mu v takom prípade platí mesačné odškodné vo zvolenej výške, čím je kompenzovaná strata jeho príjmu. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pripoisteniach sa dočítate na našej špeciálnej stránke o kapitálovom životnom poistení.

Poistenie detí na štúdium a venové poistenie

Deti sú to najcennejšie, čo máme, preto by sme ich chceli dobre finančne zabezpečiť. V skutočnosti cesta poistenia a finančného zabezečenie detí vedie cez dobré zabezpečenie ich živiteľov, spravidla rodičov. Rodič prináša do domácnosti peniaze, aby mohol platiť účty a kým bude schopný pracovať, bude môcť financovať aj potreby dieťaťa - štúdium, svatba, bývanie, atď. Na prvom mieste by teda malo byť poistenie rodiča, až potom úrazové poistenie dieťaťa. Samozrejme, niektoré deti vykonávajú aj rizikové športy alebo iné činnosti, napr. spoločenský tanec alebo balet, v tomto prípade je úrazové poistenie na mieste. Viac o poistení detí prinášame na stránke o poistení detí.

Zrušenie životného poistenia

Životné poistenie môže zaniknúť viacerými spôsobmi:

Výpoveď poistnej zmluvy životného poistenia

Poisťovňa nesmie v priebehu trvania životného poistenia vypovedať poistnú zmluvu životného poistenia, klient je proti tomu chránený zákonom. Jedinou výnimkou je obdobie do 2 mesiacov od uzavretia poistenia. Na druhej strane klient môže vypovedať poistnú zmluvu, ale keďže ide väčšinou o dlhodobé sporenie, zrušenie životného poistenia je pre klienta väčšinou nevýhodné, a to najmä v prvých rokoch trvania poistnej zmluvy. Návod na podanie výpovede nájdete v našej poradni - výpoveď poistnej zmluvy.

Zánik životného poistenia pre nezaplatenie poistného

V prípade nezaplatenia prvého poistného do 3 mesiacov od jeho splatnosti poistenie zaniká. Ak nie je zaplatené následné poistné, poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. To hovorí zákon. V praxi však existujú produkty životného poistenia, ktoré sa podmienkami odchyľujú od základných ustanovení občianskeho zákonníka. Napr. pri investičnom životnom poistení, keď neplatíte poistné, po určitom zmluvne stanovenom čase sa poistenie dostane do tzv. splateného stavu, kedy už nie ste poistený(á), ale peniaze sa vám zhodnocujú. V prípade pochybností sa teda radšej poraďte so svojím poisťovacím agentom a dajte si vysvetliť jednotlivé ustanovenia poistných podmienok.