Stavebné sporenie

Stavebné sporenie, ktoré upravuje zákon č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, je účelová forma sporenia, ktorej cieľom je riešenie problémov a otázok súvisiacich s bývaním. V princípe ide o uzavretý systém s možnosťou získavať stanovenú štátnu prémiu.

Stavebné sporenie ponúka popri zaujímavom zhodnotení úspor aj možnosť získať úver s nízkou úrokovou sadzbou z prostriedkov fondu stavebného sporenia. Stavebné sporenie je jediná forma sporenia, pri ktorej sa vytvára právny nárok na poskytnutie úveru zo zákona za dodržania požadovaných podmienok. Stavebné sporenie je určené na financovanie bytových potrieb:

 • kúpa bytu alebo domu,
 • kúpa stavebného pozemku,
 • výstavba domu,
 • rekonštrukcia, modernizácia a údržba bytu alebo domu,
 • kúpa nebytových priestorov a ich prestavba na byt,
 • úhrada podielu bytovému družstvu,
 • úhrada predchádzajúcich záväzkov súvisiacich s bývaním.

Keď sporiteľ nevyužije nasporené prostriedky na financovanie bývania, po šiestich rokoch si môže všetky peniaze vybrať aj so štátnou prémiou. Takému klientovi hovoríme priateľský sporiteľ.

Chcete viac informácií o stavebnom sporení?

Ako funguje stavebné sporenie?

Na začiatku sporenia si sporiteľ zhodnotí, aké budú náklady na realizáciu riešenia jeho bytových potrieb, alebo jeho zámer zhodnotenia úspor. Na zistenú sumu – cieľovú sumu – ktorú bude neskôr potrebovať, si potom uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení.
Pre samotné stavebné sporenie je charakteristické, že pozostáva z dvoch fáz:

 • fáza sporenia
 • fáza úverovania

Stavebné sporenie – fáza sporenia

 • sporiteľ postupne vkladá na účet stavebného sporenia finančné prostriedky, ktoré sú zhodnocované úrokom podľa zvoleného typu sporenia. Pre každý produkt je stanovená odporúčaná minimálna výška mesačného vkladu. Okrem pravidelných vkladov je možné uskutočňovať aj mimoriadne vklady.
 • na účet sa môže pripisovať aj štátna prémia. Štátna prémia sa po pripísaní na účet úročí dohodnutým úrokom ako vklad na stavebné sporenie.
 • sporiteľ si musí našetriť na svojom účte minimálnu sumu tzv. nasporená suma, aby mohol čerpať stavebný úver (spravidla 50% resp. 40% zo zvolenej cieľovej sumy)
 • stavebná sporiteľňa v závislosti od typu sporenia určuje minimálnu dobu, počas ktorej klient šetrí až do predpísanej minimálnej nasporenej sumy v prípade, že má záujem čerpať stavebný úver. Táto doba musí uplynúť a pohybuje sa od 18 do 69 mesiacov v závislosti od typu sporenia
 • po uplynutí minimálnej doby sporenia, našetrení predpísanej minimálnej nasporenej sumy a dosiahnutí predpísanej hodnoty tzv. hodnotiaceho čísla môže začať druhá fáza, fáza úverovania
 • ak sporiteľ našetril predpísanú minimálnu nasporenú sumu k zvolenej cieľovej sume, nesplnil však ďalšie podmienky – dobu sporenia a hodnotiace číslo, môže mu byť poskytnutý stavebný úver za komerčných podmienok – medziúver, ktorý má však spravidla vyššiu úrokovú mieru ako stavebný úver.

Štátna prémia

Štát poskytuje k sporiacemu účtu stavebného sporenia štátnu prémiu. Zmluva o stavebnom sporení môže byť prémiovo zvýhodnená. Jeden sporiteľ môže mať aj 2 a viac zmlúv o stavebnom sporení, avšak len jedna z nich môže byť prémiovo zvýhodnená. Na prémiu vzniká nárok vo výške podľa aktuálnych pravidiel, ktoré štát každý rok mení.

Pre roky 2016, 2017 a 2018 je štátna prémia z prémiovo účinného vkladu 5,0 %. Optimálny ročný vklad na 1 osobu vychádza 1 327,80 €. Štátna prémia zostala na úrovni 66,39 €.

Pre rok 2015 je štátna prémia z prémiovo účinného vkladu 5,5 %. Optimálny ročný vklad na 1 osobu vychádza 1 207,09 €. Štátna prémia zostala na úrovni 66,39 €.

Pre rok 2014 bola na základe opatrenia Ministerstva financií SR č. 287/2013 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 stanovená štátna prémia na stavebné sporenie vo výške 8,5% z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 €, čo zodpovedá vkladu 781 €.

Do konca roku 2013 bola štátna prémia stanovená vo výške 11,5 % z vkladov sporiteľa, najviac však 66,30 €, čo zodpovedá vkladu 577,30 €.

Stavebný úver alebo medziúver – fáza úverovania

Všetky prostriedky na sporiteľských účtoch v stavebnej sporiteľni, splátky už poskytnutých stavebných úverov a iné voľné resp. mimoriadne zdroje stavebnej sporiteľne tvoria tzv. fond sporenia. Po uplynutí fázy sporenia a splnení stanovených podmienok je sporiteľovi poskytnutý z tohoto fondu stavebný úver. Konkrétne podmienky sú dohodnuté pre každé stavebné sporenie. Úver má stanovenú úrokovú sadzbu podľa zvoleného typu sporenia, môže mať pomerne dlhú dobu maximálnej splatnosti, čo umožňuje stanoviť nízke mesačné splátky úveru

Stavebná sporiteľňa poskytuje nasledovné typy úverov:

 • stavebný úver;
 • medziúver a mimoriadny medziúver
 • úver spoločenstvám vlastníkov bytov
 • úver právnickým osobám.

Stavebný úver

Stavebný úver je úver, na ktorý má stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení, a to po splnení zmluvne dohodnutých podmienok stavebného sporenia a podmienok poskytnutia stavebného úveru.

 1. od dátumu platnosti zmluvy o stavebnom sporení uplynula minimálna doba sporenia platná pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení;
 2. v termíne rozhodujúcom pre ohodnotenie vkladu (tzv. termín výpočtu) je nasporená suma na účte stavebného sporiteľa minimálne vo výške stanovenej pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení;
 3. parameter ohodnotenia zmluvy o stavebnom sporení (tzv. hodnotiace číslo) dosiahol minimálnu bodovú hodnotu stanovený stavebnou sporiteľňou pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení.

Stavebný úver môže byť poskytnutý maximálne vo výške, ktorá sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou k dátumu pridelenia cieľovej sumy.

Hodnotiace číslo

Hodnotiace číslo je ukazovateľ kvality sporenia a vyjadruje mieru výkonu a účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Zabezpečuje všetkým stavebným sporiteľom spravodlivé poradie pri pridelení cieľových súm z fondu stavebného sporenia. Hodnotiace číslo rastie v závislosti od:

 • výšky mesačných vkladov
 • výšky cieľovej sumy
 • pravidelnosti vkladov

Hodnotiace číslo dokáže jednoducho matematicky, ale pritom objektívne a spravodlivo ohodnotiť prínos každého stavebného sporiteľa do spoločného fondu sporenia. Mesačný prírastok hodnotiaceho čísla dotaneme tak, že nasporenú sumu vydelíme cieľovou sumou. Aktuálne hodnotiace číslo je súčtom mesačných prírastkov za všetky dni výpočtu, pričom deň výpočtu je spravidla každý posledný deň v mesiaci.

Medziúver

Medziúver je úver, na ktorý stavebný sporiteľ nemá právny nárok, pretože zatiaľ nesplnil niektorú z 3 podmienok na poskytnutie riadneho stavebného úveru – minimálna doba sporenia, minimálna nasporená suma a minimálne hodnotiace číslo. Po splnení podmienok bonity žiadateľa o medziúver a pridelení medziúveru sporiteľ (žiadateľ) okrem splátok medziúveru aj ďalej sporí, kým nedosiahne podmienky na pridelenie riadneho stavebného úveru.
Medziúver je výhodný len ako dočasné riešenie financovania, keď sporiteľ nechce čakať na splnenie podmienok na riadny stavebný úver, chce využiť výhodnú príležitosť na kúpu bytu alebo domu a je ochotný platiť úroky z celej cieľovej sumy,

Stavebné sporiteľne

Stavebné sporenie môže vykonávať len stavebná sporiteľňa, a to na základe bankovej licencie podľa zákona o bankách. Stavebná sporiteľna je banka, ktorá sa špecializuje na stavebné sporenie. Na Slovensku máme 3 stavebné sporiteľne.

ČSOB stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľňa je najmladšia stavebná sporiteľňa na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2000. V súčasnosti ponúka 7 produktov stavebného sporenia pre individuálnych sporiteľov a program pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Najpopulárnejšie produkty sú Profit Maxi a Profit Maxi Plus pre dospelých sporiteľov a Profit Mini pre deti do 18 rokov. Minimálna doba sporenia pre dosiahnutia stavebného úveru je 21 mesiacov. Úrokové sadzby pri sporení sú od 0,1 % do 1 % p. a. podľa typu programu, úroková sadzba pri poskytnutí stavebného úveru od 2,9% ročne, dĺžka splácania stavebného úveru je od 8 rokov do 17 rokov. Sídlo je na Žižkovej 11, Bratislava.

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa je po nežnej revolúcii najstaršou stavebnou sporiteľňou na Slovensku, vznikla už v roku 1992. Má uzavretých takmer 1 milión zmlúv o stavebnom sporení. Ponúka 7 produktov stavebného sporenia.  Tarify sporenia sú:  Štandardná, Rýchla, Pomalá, Junior Extra, Senior Extra, Úverová štandardná, Úverová pomalá, Úverová rýchla. Minimálna doba sporenia pre dosiahnutie stavebného úveru je 5,2 roka. Úrokové sadzby pri sporení sú od 0,1 % do 2 % p. a. podľa typu programu, úroková sadzba pri poskytnutí stavebného úveru od 2,9% ročne, dĺžka splácania stavebného úveru je od 5,6 roka do 16,8 roka. Sídlo je na Bajkalskej 30, Bratislava.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Wüstenrot stavebná sporiteľňa začala svoju činnosť v roku 1993. Ponúka Rodinné stavebné sporenie, kde jednou zmluvou sporí celá rodina až do 6 osôb, čím klient ušetrí na poplatkoch, sporenie pre deti Krôčik, Sporenie ISTOTA a Sporenie VERNOSŤ s najvyšším úročením na trhu, kde sa formou bonusov zvýhodňujú sporitelia s vyššími vkladmi. Úroková sadzba pri sporení je 2%. Ďalším produktom je Bonus Vklad s minimálnym vkladom 1 000 €, pričom bonusové úroky nad 2 % ročne sú odstupňované tak, aby bonus bol tým vyšší, čím skôr sporiteľ vloží finančné prostriedky. Sídlo stavebnej sporiteľne: Grösslingova 77, Bratislava.