Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je pravidelné odkladanie peňazí na neskoršie obdobie, keď sa budú nasporené peniaze vyplácať formou pravidelných splátok – dôchodku. Štátom regulované a podporované je sporenie prostredníctvom 2. a 3. dôchodkového piliera.

Chcem sa poradiť o Starobnom dôchodkovom sporení
Chcem sa poradiť o Doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Starobné dôchodkové sporenie – dôchodkové sporenie v 2. pilieri dôchodkového zabezpečenia sa sporí z povinných odvodov vo výške 4,5% z vymeriavacieho základu, pričom do roku 2012 sa sporilo 9% a podľa súčasného zákona bude príspevok narastať každý rok o 0,25 % až na konečných 6% v roku 2024. Dôchodkové fondy riadia dôchodkové správcovské spoločnosti.
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) – dôchodkové sporenie v tzv. 3. pilieri dôchodkového zabezpečenia, predtým sa nazývalo doplnkové dôchodkové poistenie (DDP). Má dobrovoľný charakter a príspevky účastníka DDS sa sporia do dôchodkových fondov, spravovaných doplnkovými dôchodkovými sporiteľňami. V prípade účastníka, ktorý je zamestnanec, môže mu prispievať zamestnávateľ. Ak je zamestnanec zaradený do 3. alebo 4. pracovnej kategórie, zamestnávateľ je povinný prispievať najmenej 2% z hrubej mzdy zamestnanca.

Medzi časťou verejnosti sa šíri mylný názor, že povinné odvody, odvádzané do fondu dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne, čiže do tzv. 1. piliera, sú tiež sporením, z ktorého bude mať občan nárok na konkrétnu sumu dôchodku. Toto neplatí, pretože žiadne peniaze sa v 1. pilieri nesporia. Práve naopak, fond je dlhodobo deficitný, čiže jeho výdavky výrazne prevyšujú príjmy a tento schodok každá vláda vyrovnáva zo štátneho rozpočtu, teda z našich daní.

Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý zamestnanec alebo živnostník pred dovŕšením veku 35 rokov.

Súkromné dôchodkové sporenie

Každý si môže sporiť na dôchodok aj iným spôsobom ako je povinný 2. pilier alebo dobrovoľné DDS. Existujú garantované sporiace alebo poistné programy poisťovní a sporenie do podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností podielových fondov.