Dividenda

Dividenda je podiel zo zisku akciovej spoločnosti pripadajúci na jednu akciu, ktorú sa spoločnosť rozhodla vyplatiť svojím akcionárom. Výšku dividendy schvaľuje každý rok valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Chcem sa poradiť o investovaní

Vyplácanie dividend schvaľuje vedenie spoločnosti. 

Význam dividendy pre akcionárov

Dividendy sú odmena pre akcionára za vlastníctvo akcie. Výška a pravidelnosť vyplácaných divident slúžia ako signál ziskovosti firmy a výhodnosti pri kúpe akcie. Pre dlhodobých investorov ide o zdroj príjmov, ktoré nahrádzajú nedostatočný dôchodkový systém.