CRS – Spoločný štandard vykazovania

CRS (Common Reporting Standard) je spoločný štandard vykazovania finančných operácií pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Vznikol na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom. CRS sa vzťahuje na fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Cieľom CRS je poskytnúť zúčastneným krajinám prehľad o finančných aktívach, týkyjúcich sa ich rezidentov v zahraničí.

Chcem sa poradiť o investíciách

CRS je založené na identifikácii klientov finančnými ištitúciami (banky, poisťovne, správcovské spoločnosti), ktoré zisťujú a oznamujú finančné účty klientov miestnym daňovým úradom, ak priamy alebo nepriamy držiteľ je  daňový rezident zahraničnej krajiny. CRS tiež predpokladá výmenu informácií medzi daňovými úradmi zainteresovaných krajín.

K CRS sa zaviazalo  viac ako 100 krajín, vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú hlavnými svetovými finančnými centrami. USA sa k CRS nezaviazali, nakoľko už majú povinnosť automaticky si vymieňať informácie podľa existujúcich medzinárodných zmlúv FATCA.