GAP

GAP Guaranteed Assed Protection je poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody na motorovom vozidle – havária, požiar, krádež celého vozidla a podobne.

Ide o doplnenie poistného krytia vyplývajúceho z havarijného poistenia. Pri havarijnom poistení je v prípade totálnej škody na vozidle poistné plnenie priznané vo výške všeobecnej (trhovej) hodnoty, od tejto hodnoty sa po havárii odpočítavajú prípadné použiteľné zvyšky a dohodnutá spoluúčasť. GAP kryje rozdiel medzi výškou poistného plnenia z havarijného poistenia a novou hodnotou vozidla tak, aby si poistený mohol za inkasované peniaze obstarať nové vozidlo.

GAP je možné pripoistiť v poistnej zmluve havarijného poistenia alebo dojednať ako samostatnú poistnú zmluvu, pričom podmienkou uzavretia takejto zmluvy je existencia havarijného poistenia. GAP sa dojednáva vo variantoch buď s krytím spoluúčasti z havarijného poistenia alebo bez krytia spoluúčasti. Poistná doba poistenia GAP je obvykle 2 až 5 rokov a väčšinou sa dojednáva pre nové vozidlo. Poistnou sumou je obstarávacia cena vozidla.

Chcete sa poradiť o poistení GAP?

Zdroj: Colonnade Insurance