...

O poistení vieme všetko

Garančné poistenie

Garančné poistenie je zákonné poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa za účelom uspokojovania nárokov zamestnanca, úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec, keď sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca ustanovené v zákone o sociálnom poistení.

Garančne poistený je zamestnávateľ:

  1. zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t. j. na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti,
  2. člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Zamestnancom na účely garančného poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...