Forfaiting

Forfaiting môžeme charakterizovať ako odkupovanie strednodobých a dlhodobých pohľadávok bankou. Odkupované pohľadávky musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Ich splatnosť je spravidla dlhšia ako 180 dní, vo väčšine prípadov súvisia so zahraničným subjektom, sú denominované vo voľne zameniteľnej mene, jednotlivé transakcie majú hodnotu vyššiu ako 200 000 USD a musí byť zaistené, spravidla zmenkou alebo bankovou zárukou. Na rozdiel od faktoringu je popri dobe splatnosti a ručenia rozdiel aj v tom, že v praxi sa forfaitujú spravidla jednotlivé pohľadávky. Rovnako ako pri faktoringu preberá odkúpením pohľadávky forfaitingová organizácia akékoľvek riziko nesplatenia odberateľom aj ručiteľom.

Chcete sa poradiť o poistení pohľadávok?