Bežný účet

Bežný účet je bankový účet, ktorý slúži na vykonávanie hotovostného a bezhotovostného platobného styku klienta banky v domácej alebo cudzej mene.

S peňažnými prostriedkami na účte môže disponovať majiteľ účtu alebo disponent podľa podpisového vzoru. Ak má účet dvoch alebo viacerých majiteľov, majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o účte, v tomto prípade hovoríme o tzv. Spoločných účtoch.

K bežnému účtu môže byť vydaná debetná platobná karta, prostredníctvom ktorej je možné disponovať s peňažnými prostriedkami na účte.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

Výpis z bežného účtu

Výpis z bežného účtu je zasielaný v zmluve dohodnutých lehotách podľa požiadaviek klienta. Je doručovaný poštou na adresu trvalého bydliska alebo inú adresu, ktorú si klient určí, príp. e-mailovú adresu, môže byť preberaný aj osobne na pobočke. Dne už si môže v internet bankingu vygenerovať klient výpis z bežného účtu aj sám.

Banka najmenej raz ročne, spravidla ku koncu kalendárneho roka, odsúhlasuje s klientom stav na jeho bežnom účte a vydáva o tom doklad. Zmenu spôsobu zasielania a periodicity generovania výpisov môže zadávať majiteľ aj disponent.

Výpis z účtu je generovaný bankou minimálne 1x mesačne, ak sa banka s klientom nedohodne inak, pre retailovú a privátnu klientelu na najmenej raz mesačne, korporátnej klientele sú výpisy generované minimálne 1x mesačne.