Bežný účet

Bežný účet je bankový účet, ktorý slúži na vykonávanie hotovostného a bezhotovostného platobného styku klienta banky v domácej alebo cudzej mene.

S peňažnými prostriedkami na účte môže disponovať majiteľ účtu alebo disponent podľa podpisového vzoru. Ak má účet dvoch alebo viacerých majiteľov, majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o účte, v tomto prípade hovoríme o tzv. Spoločných účtoch.

K bežnému účtu môže byť vydaná debetná platobná karta, prostredníctvom ktorej je možné disponovať s peňažnými prostriedkami na účte.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

Výpis z bežného účtu

Výpis z bežného účtu je zasielaný v zmluve dohodnutých lehotách podľa požiadaviek klienta. Je doručovaný poštou na adresu trvalého bydliska alebo inú adresu, ktorú si klient určí, príp. e-mailovú adresu, môže byť preberaný aj osobne na pobočke. Dne už si môže v internet bankingu vygenerovať klient výpis z bežného účtu aj sám.

Banka najmenej raz ročne, spravidla ku koncu kalendárneho roka, odsúhlasuje s klientom stav na jeho bežnom účte a vydáva o tom doklad. Zmenu spôsobu zasielania a periodicity generovania výpisov môže zadávať majiteľ aj disponent.

Výpis z účtu je generovaný bankou minimálne 1x mesačne, ak sa banka s klientom nedohodne inak, pre retailovú a privátnu klientelu na najmenej raz mesačne, korporátnej klientele sú výpisy generované minimálne 1x mesačne.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.