Poistenie na prvé riziko

Poistenie na prvé riziko First Loss Policy alebo „poistenie pre jednu a všetky škody“ je spôsob poistného krytia vecnej škody alebo nákladov na odstránenie následkov škody so stanovením limitu poistného plnenia, spravidla platným pre jedno poistné obdobie bez ohľadu na skutočnú hodnotu poistenej veci. Poistník súhlasí len s čiastočným poistným krytím a poisťovňa na oplátku prehlasuje, že nebude považovať také čiastočné poistenia za podpoistenie.

Mám záujem o poistenie podnikateľov

Kedy sa poistenie na prvé riziko najčastejšie používa?

  • poistenie rozbitia skla a nákladov na montáž a demontáž
  • pripoistenie vypratávacích nákladov po poistnej udalosti
  • pripoistenie modelov, foriem, vzoriek, prototypov, vystavených exponátov
  • peniaze v pokladni alebo v trezore
  • pripoistenie škôd na podzemných kábloch a potrubiach pri výkopových prácach
  • pripoistenie nadzemných vedení pri prácach v lese

Príklady poistenia na prvé riziko

  • Vo veľkom obchodnom dome je poistený tovar proti požiaru, vytopeniu z vodovodného potrubia a živelným pohromám na plnú poistnú sumu rovnajúcej sa skutočnej hodnote majetku. Zabezpečenie proti krádeži je na vysokej úrovni – kamerový systém na 100%-ách plochy obchodu, počas prevádzky fyzická ochranka, v noci elektronický zabezpečovací systém, napojený na pult centralizovanej ochrany s výjazdovou skupinou. Pre prípad, keby tieto systémy zlyhali, podnik si poistí tovar len na limit 5 % z celkovej poistnej sumy formou poistenia na prvé riziko. Možnosť, že by došlo k väčšej škode krádežou vlámaním, je prakticky vylúčená.
  • Developer si pripoistí rozbitie skla z akýchkoľvek príčin na veľkej budove, pričom zasklenie celej budovy by stálo 100 000 €, je však vysoko nepravdepodobné, že sa naraz rozbijú všetky sklá , pritom poškodenie alebo zničenie skla ako súčasti budovy z dôvodu živelnej pohromy mám kryté v základnom živelnom poistení (požiar, víchrica, zemetrasenie, atď). Preto zvolím poistenie na prvé riziko s limitom poistného plnenia 5 000 €, čo nebude považované ako podpoistenie. Keď si takto zvolený limit jednou alebo viacerými škodami v priebehu poistného obdobia (spravidla 1 rok) vyčerpám, môžem si doplatiť poistné na krytie nového limitu, aby bol stále 5 000 €.