Dotazník k poisteniu majetku

Nehnuteľnosť

Hnuteľné veci

Účel využitia
Skutočne vykonávaná činnosť v poisťovaných priestoroch. Ak je činností viac, uveďte najrizikovejšiu činnosť z hľadiska požiaru.
Poistná suma (EUR)
Nová hodnota poisťovaných vecí - v prípade zariadení a invertáru suma, za ktorú by bolo možné obstarať veci rovnakej kvality v dnešných cenách, v prípade zásob najvyšia hodnota stavu zásob na sklade počas roka.
Zariadenia
Vlastné výrobné, prevádzkové zariadenia a invertár. Okrem zásob
Zásoby
Vlastné skladové zásoby - polotovary, hotové výrobky a pod.
Cudzie veci
Veci prevzaté za účelom vykonania objednanej činnosti a veci úžívané, ktoré slúžia k podnikateľskej činnosti na základe prenájmu, leasingu a pod.
Náklady stavebných úprav
Náklady poisteného na stavebné úpravy, ktoré zabudoval do prenajatých priestorov - inštalácie, priečky, podlahy, okná a pod.
Poistná suma spolu

Kontaktné údaje