Anuita

Vo finančnej teórii predstavuje anuita dočasný sled fixných platieb. Väčšinou ide o pravidelné splátky úveru, alebo iného záväzku. Takéto platby sa zväčša skladajú zo zložiek – časová hodnota peňazí (istina), úrok a budúca hodnota.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

O anuite najčastejšie hovoríme v prípade pravidelných úspor, splátok úveru (napríklad hypotéky), alebo pravidelných splátok poistného. Anuita sa líši frekvenciou platenia. Platby môžu byť týždenné, mesačné, štvrťročné, ročné, alebo v akomkoľvek inom intervale.