...

O poistení vieme všetko

Pracovný úraz

Pod pracovným úrazom rozumieme poškodenie zdravia, alebo smrť spôsobenú pri výkone povolania. Postihnutou osobou musí byť osoba v pracovnom pomere a udalosť sa musí stať nezávisle na vôli poškodeného.

Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz

Zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za pracovný úraz svojho zamestnanca, a to bez ohľadu na mieru zavinenia. Nezáleží na tom, či zamestnávateľ a zamestnanec dodržali všetky bezpečnostné predpisy. V prípade ošetrenia po pracovnom úraze v nemocnici a práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu alebo aj choroby z povolania je automaticky uplatňovaný regres voči zamestnávateľovi zo strany zdravotnej poisťovne vo výške 100% liečebných nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálna poisťovňa vymáha od zamestnávateľa všetky vyplatené nemocenské dávky. Tieto sankcie je možné pripoistiť v rámci poistenia všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti za škodu podniku.

Pracovné úrazy a legislatíva

Pracovnými úrazmi sa zaoberá zákonník práce, presnejšie paragrafy:

Analýzy pracovnej úrazovosti

Zákonník práce

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...