Lombardný úver

Lombardný úver lombardy loan je krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva s presne dohodnutou donou splatnosti. Banka poskytuje lombardný úver najviac do 60 – 90% hodnoty zálohu. Lombardný úver sa poskytuje na:

  • cenné papiere
  • tovar
  • pohľadávky
  • vkladné knižky
  • drahé kovy
  • práva (životné poistky, autorské práva)

Chcete sa poradiť o investovaní?