Poistenie v splatenom stave

Investičné životné poistenie v splatenom stave paid-up status insurance je aktívna poistná zmluva, pri ktorej sa už ďalej neplatí poistné, ale poistné krytie ďalej trvá, hoci v obmedzenej podobe.

Investičné životné poistenie je prevedené do splateného stavu obvykle z týchto dôvodov:

  • Po skončení doby platenia poistného – ide o prípad, keď všetky splátky poistného boli riadne zaplatené, ale poistený nemá záujem zatiaľ o inkasovanie hodnoty svojho investičného účtu.
  • Ak následné poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie, čo je v iných prípadoch zákonný dôvod zániku poistenia pre neplatenie. Podmienkou prevedenia poistenia do splateného stavu býva nejaká minimálna hodnota investičného účtu, stanovená vo všeobecných poistných podmienkach, napr. 500 EUR.
  • Vtedy, keď o to poistník požiada, pretože z nejakých dôvodov nemá záujem ďalej platiť bežné poistné.
Mám záujem o životné poistenie

Prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu je zvyčajne počet počiatočných podielových jednotiek znížený o nesplatenú časť nákladov, spojených s uzavretím poistenia, ktoré boli pôvodne rozložené na celú poistnú dobu.

Zároveň zanikajú všetky pripoistenia k investičnému životnému poisteniu, pričom prípadné dlžné poistné za tieto pripoistenia sa vyúčtujú ku dňu prevedenia poistnej zmluvy do splateného stavu.