IBAN

IBAN International Bank Account Number je medzinárodný formát bankového čísla účtu – bankové spojenie, tvorí ho číslo účtu a identifikačný kód poskytovateľa platobných služieb alebo prevádzkovateľa platobného systému. Má 24 znakov, Príklad:

SK14 0200 0000 0028 3827 3286

  • prvé dva znaky sú alfabetické znaky, ktoré tvoria kód krajiny, v našom príklade SK – Slovensko;
  • tretí znak a štvrtý znak sú dve kontrolné číslice zistené podľa osobitného kontrolného systému;
  • piaty znak až ôsmy znak je numerický identifikačný kód banky, napr. 0200 je VÚB banka, a.s.;
  • deviaty znak až štrnásty znak je predčíslie účtu, ktoré obsahuje najviac šesť číslic, v našom príklade bez predčíslia;
  • pätnásty znak až dvadsiaty štvrtý znak je základné číslo účtu, ktoré obsahuje najviac desať číslic.

Chcete sa poradiť o investovaní?

Normálny tvar čísla účtu by bol 2838273286/0200. Ak predčíslie účtu má menej ako šesť číslic, chýbajúce číslice sa dopĺňajú nulami na prvých miestach zľava. Ak základné číslo účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce číslice sa dopĺňajú nulami na prvých miestach zľava.

V listinnej forme sa medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN) uvádza tak, že 24 znakov sa rozdeľuje do šiestich skupín oddelených medzerou, pričom každá skupina obsahuje štyri znaky, podobne ako v našom príklade. V elektronickej forme sa medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN) uvádza v tvare 24 znakov bez medzier.

Prevodník identifikačných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska nájdete tu