Rating

Rating je nezávislé hodnotenie platobnej schopnosti a vôle dlžníka riadne a včas splácať svoje budúce záväzky. 

Rating vykonávajú ratingové agentúry – najznámejšie sú S&P, Moody´s, Fitch. Rating (známka, stupeň ohodnotenia) je jedným z kľúčových ukazovateľov pri rozhodovaní investorov na finančnom trhu.