Mám škodu spôsobenú cudzím vozidlom a nemám dojednané havarijné poistenie

Mám škodu spôsobenú cudzím vozidlom a nemám dojednané havarijné poistenie

 1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte lekára – Záchranná služba ☎155 alebo Integrovaný záchranný systém ☎ 112.
 2. V prípade zranenia alebo ak hmotná škoda presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy alebo sa neviete zhodnúť s iným účastníkom nehody, kto z vás škodu zapríčinil, privolajte dopravnú políciu ☎ 158.
 3. Ak si to situácia vyžaduje, volajte hasičov – Požiarna a záchranná služba ☎ 150 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
 4. Ak došlo pri dopravnej nehode k zrážke s iným vozidlom alebo došlo ku škode na zdraví alebo veci, vyplňte formulár Správa o nehode. Ide o medzinárodne schválený a jednotný samoprepisovací formulár v niekoľkých jazykoch, vy ho vypisujete v slovenskej verzii výlučne v bodoch, ktoré sa Vás týkajú, potom postupujte nasledovne:
  • ak je druhým účastníkom nehody občan SR, odovzdajte mu na vyplnenie druhú časť formulára v slovenskej verzii; keď zúčastnené strany formulár podpíšu, odtrhnite vrchný list a odovzdajte ho druhej strane
  • ak je druhým účastníkom nehody cudzinec, odovzdajte mu na vyplnenie formulár v jednej z priložených jazykových verzií; po podpísaní formulára zúčastnenými stranami odovzdajte jednu verziu druhej strane. Ak ste čo i len čiastočný škodca – vinník nehody (polícia niekedy určí zavinenie napr. 50 : 50), vznik škodovej udalosti oznámte bez zbytočného odkladu svojej poisťovni:
  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, alebo
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla v zahraničí.
 5. Ak ste poškodený a nemáte dojednané havarijné poistenie, škodu môžete nahlásiť telefonicky, cez internet, osobne alebo písomne, vždy podľa pravidiel príslušnej poisťovne škodcu. Spravidla vypĺňate Hlásenie poistnej udalosti pre poškodeného. Škodu oznámte poisťovni bezodkladne, hneď si dohodnite obhliadku vozidla technikom z poisťovne. V žiadnom prípade si nedávajte vozidlo opravovať pred obhliadkou, pretože keď chcete dostať odškodnenie, je vašou povinnosťou preukázať, či škoda nastala, za akých okolností nastala a tiež umožniť poisťovni zistiť výšku škody. Na výpočet poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia majú likvidátori všetkých poisťovní dohodnutú jednotnú metodiku, dokonca používajú rovnaký počítačový program. Rátajte s tým, že plnenie bude zodpovedať obvyklej cene práce za opravu, pričom náhradné diely budú preplatené štandardne vo výške tzv. časovej ceny (nová cena znížená o hodnotu opotrebenia – amortizácie). Aj toto sa však v posledných rokoch mení, niektoré poisťovne postupne prechádzajú na výpočet poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel v nových cenách.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.