Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group  ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovne?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne 3 spôsobmi:

Stiahnite si Záznam o dopravnej nehode nehode, ktorú ste povinný(á) nosiť vo vozidle.

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, hmotnosti vozidla, druhu vozidla a škodového priebehu

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné sumy

Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovne obsahuje základné poistenie PZP, niekoľko voliteľných pripoistení – doplnkových poistení.

 • Partner 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku
 • EuroPartner 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 2 milióny € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku

Doplnkové poistenie

 • vozidla pre prípad živelnej udalosti,
 • vozidla pre prípad stretu so zverou, ,
 • úrazové poistenie vodiča/posádky
 • asistenčnej služby,
 • batožina

Výpoveď PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

https://www.poistenie.sk/zrusenie/pzp

PZP KOOPERATIVA poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4,8
Pomoc4,5
Poistné3
Povesť2,5
Naše hodnotenie 3,8/5
Hodnotenie klientov 4.5/5
Na základe 414 hodnotení našich klientov

Vozidlá – predmet PZP

V rámci povinného zmluvného poistenia zodpovednosti je možné poistiť všetky druhy, typy a značky motorových a prípojných vozidiel.  

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • Škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci – vecné škody
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených
 • Ušlý zisk

Poistné sumy

PZP KOOPERATIVA poisťovne má 2 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami:
Partner
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
EuroPartner
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 2 milióny € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami, malusmi a prirážkami.
 • Zľava za bezškodový priebeh – bonus do 60% zo základného poistného
 • Prirážka za nepriaznivý škodový priebeh – malus do 60% zo základného poistného
 • Vernostná zľava za iné poistné zmluvy v KOOPERATIVA poisťovni
 • Obchodná – akvizičná zľava

Asistenčné služby

Asistenčné služby KOPERATIVA poisťovne vyplývajúce z povinného zmluvného poistenia vozidla môže poistený využiť prostredníctvom telefonickej linky 18118 pri probléme na Slovensku alebo +421 2 6353 2236 v prípade ťažkostí v zahraničí.

Predcestovná asistencia

 • turistické informácie
 • cestovné informácie - zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, poplatky na cestách (mýtne)

Administratívno - právna asistencia

 • právne rady v núdzovej situácii
 • informácie o pravidlách cestnej premávky
 • telefonická pomoc v núdzi
 • tlmočenie a preklady
 • regresné konanie - vymáhanie škody

Technická asistencia

 • oprava na mieste alebo odťah do najbližšej opravovne max. 100 km alebo úschova vozidla max. 7 dní x 6,638 €
 • pokračovanie v ceste - ubytovanie na 1 noc max. do 66,3878 € alebo náhradná doprava - taxi do 99,58 € alebo automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
 • krádež vozidla - ubytovanie na 1 noc do 66,3878 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov - automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
 • strata kľúčov od vozidla - otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
 • zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
 • defekt pneumatiky - výmena pneumatiky na mieste do 50 €
 • poskytnutie pôžičky na opravu 500 €
Pri produkte PARTNER a EUROPARTNER je rozsah asistenčných služieb odlišný.

Pripoistenie sedadiel

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom sa vzťahuje na všetkých členov posádky vozidla v prípade dopravnej nehody, keď poistené vozidlo spôsobí škodu (keď je vinníkom nehody). Pistné krytie vyplýva z verejného prísľubu, poskytnutého poisťovňou nad rámec nárokov z povinného zmluvného poistenia.
 • Smrť následkom úrazu 3 320 €
 • Trvalé následky úrazu 3 320 €
 • Limit 3 320 € platí pre 1 a všetky škody za rok
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“.

Pripoistenie stretu so zverou

K PZP je možné pripoistiť vozidlo pre prípad stretu so zverou, a to na základe verejného prísľubu KOOPERATIVA poisťovne.
 • Limit poistného plnenia 2 000 € pri poškodení alebo zničení vozidla;
 • Platné len pre osobné, dodávkové a špeciálne vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg a motorové trojkolky nad 400 kg;
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“;
 • Spoluúčasť je 10%, najmenej však 200 €.

Pripoistenie živelnej udalosti

Pripoistenie vozidla k PZP pre prípad živelných udalostí kryje na základe verejného prísľubu KOOPERATIVA poisťovne tieto riziká:
 • Náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí;
 • Pád stromov, stožiarov a iných predmetov;
 • Tiaž snehu, námraza, zosuv alebo zrútenie lavín;
 • Povodeň alebo záplava;
 • Víchrica;
 • Zemetrasenie;
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
Podmienky pripoistenia živelných udalostí:
 • Limit poistného plnenia: 5 000 € pre 1 a všetky škody
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“.
 • Spoluúčasť: 10%
 • Podmienkou nároku na uplatnenie krytia živelnej udalosti je dosiahnutie minimálneho poistného.

Poistenie čelného skla motorového vozidla

Poistenie čelného skla motorového vozidla je samostatný produkt a dojednáva sa na prvé riziko. Poistným rizikom je poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. kolízia, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch a vandalizmus.
 • Pred uzavretím poistenia je nutná obhliadka vozidla v určenej opravovni.
 • Územná platnosť poistenia je celá Európa
 • Spoluúčasť je 5% z výšky škody - ceny opravy
 • Povinnosť oznámiť škodu najneskôr do 3 dní od jej vzniku
 • Ak dôjde k vandalizmu a škoda presiahne 100 €, je poistený povinný to oznámiť polícii.

Pripoistenie batožiny vo vozidle

Poistenie batožiny kryje škody spôsobené na batožine všetkých členov posádky motorového vozidla, a to na základe verejného prísľubu.
 • Limit poistného plnenia 500 € pre 1 a všetky škody za rok;
 • Poistené riziká: poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti;
 • Platné len pre osobné, dodávkové a špeciálne vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg a motorové trojkolky nad 400 kg;
 • Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“.