Spôsobil som dopravnú nehodu s následkom škody na cudzom vozidle alebo inom majetku alebo na zdraví

 1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte lekára – Záchranná služba ☎155 alebo Integrovaný záchranný systém ☎ 112.
 2. V prípade zranenia alebo ak hmotná škoda presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy alebo sa neviete zhodnúť s iným účastníkom nehody, kto z vás škodu zapríčinil, privolajte dopravnú políciu ☎ 158.
 3. Ak si to situácia vyžaduje, volajte hasičov – Požiarna a záchranná služba ☎ 150 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
 4. Vyplňte formulár Správa o nehode. Ide o medzinárodne schválený a jednotný samoprepisovací formulár v niekoľkých jazykoch, vy ho vypisujete v slovenskej verzii výlučne v bodoch, ktoré sa Vás týkajú, potom postupujte nasledovne:
  • ak je druhým účastníkom nehody občan SR, odovzdajte mu na vyplnenie druhú časť formulára v slovenskej verzii; keď zúčastnené strany formulár podpíšu, odtrhnite vrchný list a odovzdajte ho druhej strane
  • ak je druhým účastníkom nehody cudzinec, odovzdajte mu na vyplnenie formulár v jednej z priložených jazykových verzií; po podpísaní formulára zúčastnenými stranami odovzdajte jednu verziu druhej strane. Ak ste škodca – vinník nehody, vznik škodovej udalosti oznámte bez zbytočného odkladu svojej poisťovni:
  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, alebo
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla v zahraničí.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.