Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP ČSOB poisťovňa

ČSOB poisťovňa, a. s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek, ale niektoré druhy vozidiel poisťuje len na základe individuálne schválenej výnimky.  Na výnimku je možné poistiť tieto vozidlá:

 • Sanitný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg
 • Vozidlo banskej a vodnej záchrannej služby do 3 500 kg
 • Autobus mestskej hromadnej dopravy
 • Ostatné autobusy
 • Trolejbus
 • Nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg
 • Ťahač návesov
 • Pracovný stroj nad 12 000 kg
Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie ČSOB poisťovňa

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne 3 spôsobmi:

 • Telefonicky na číslo 0850 311 312 zo Slovenska a +421 2 5966 6977 zo zahraničia
 • Hlásenie online formulárom na webe poisťovne
 • Pomocou mobilnej aplikácie ČSOB Asistent

Dokumenty k poistnej udalosti:

Správa o nehode v PZP ČSOB poisťovňa
Uplatnenie nároku poškodeného z PZP ČSOB poisťovňa

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, hmotnosti vozidla, druhu vozidla a škodového priebehu

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné krytie

Povinné zmluvné poistenie ČSOB poisťovne obsahuje základné poistenie PZP, niekoľko voliteľných pripoistení – doplnkových poistení. 

 • Štandard – poistná suma 6 070 000 € pri škodách na zdraví / 2 000 000 € pri škodách na majetku
 • Nadštandard – poistná suma 7 000 000 € pri škodách na zdraví / 7 000 000 € pri škodách na majetku

Doplnkové poistenie:

 • Pripoistenie skiel vozidla
 • Pripoistenie pre prípad živelnej udalosti
 • Pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou
 • Pripoistenie krádeže vozidla
 • Pripoistenie asistenčnej služby Prémium

Výpoveď PZP ČSOB poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP ČSOB poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4,5
Pomoc4,9
Poistné4,5
Povesť3,5
Naše hodnotenie 4,3/5
Hodnotenie klientov 4.8/5
Na základe 223 hodnotení našich klientov

Vozidlá – predmet PZP

V rámci povinného zmluvného poistenia zodpovednosti je možné poistiť nasledovné typy vozidiel:
 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3 500 kg (kategória M1 a N1)
 • Motocykle, trojkolky, štvorkolky (kategória L)
 • Nákladné vozidlá (kategória N) – nad 12 ton na výnimku
 • Ťahače návesov – na výnimku
 • Návesy (kategória O) – na výnimku
 • Autobusy, trolejbusy – na výnimku
 • Vozidlo banskej a vodnej záchrannej služby do 3 500 kg – na výnimku
 • Obytné vozidlá
 • Traktory
 • Sanitné automobily – na výnimku
 • Malé motorové vozíky
 • Pracovné stroje – na výnimku nad 12 ton

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci – vecné škody
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených
 • Ušlý zisk

Poistné sumy

PZP ČSOB poisťovne má 2 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami:

Štandard

 • 6,07 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 2 milióny € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Nadštandard

 • 7 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 7 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami.
 • Bonus za bezškodový priebeh 1 % za 3 roky bez škody
 • Malus za každú škodu 50 %, najviac 150 %.
 • Zľava za frekvenciu platenia poistného: ročná 25 %, polročná 6 %.
 • Zľavy za spôsob použitia vozidla: - vozidlo s právom prednostnej jazdy - prirážka 50 % - taxislužba, požičovňa a preprava nebezpečného nákladu - prirážka 100 % - historické vozidlá so zvláštnym EČV - zľava 50 % - zahraničná preprava tovaru – prirážka 10 %
 • Zľava ZŤP 5 % z poistného
 • Zľava 5 % za ďalší produkt ČSOB finančnej skupiny
 • Zľava 5 % za systém núdzového brzdenia
 • Zľava 2 % za parkovacieho asistenta / parkovacie senzory
 • Prirážka za pravostranné riadenie

Asistenčné služby

Asistenčná služba je poskytnutie pomoci v prípade, ak na poistenom motorovom vozidle prišlo k havárii alebo k poruche. Asistenčná služba bude poskytnutá na základe telefonickej žiadosti oprávnenej osoby s možnosťou volania na nonstop službu +421 2 444 500 50 na účet volaného. Asistenčné služby platia pre motorové vozidlá jednostopové v kategórii L alebo viacstopové v kategóriách L, M1 a N1 s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, a to bez ohľadu na vek vozidla. Asistenčné služby sú vo variantoch Štandard a Premium.
 • Technická oprava vozidla na mieste,
 • odťah a úschova vozidla v prípade jeho poruchy a havárie,
 • pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku,
 • pomoc pri defekte pneumatiky,
 • pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla,
 • repatriácia (doprava) vozidla na územie SR pri oprave nad 7 dní,
 • vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii vodiča po nehode,
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo pri minutí paliva,
 • vybitá batéria – asistencia pri štartovaní,
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche, nehode alebo v tiesni.
Asistenčné služby Premium na rozdiel od krytia Štandard poskytujú vyššie limity krytia a sú za poplatok uvedený v zmluve PZP. Asistenčné služby zabezpečuje zmluvný partner ČSOB Assistance na území štátov Medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty - zelená karta, vydanej ČSOB Poisťovňou, a.s. a to len pre klientov poisťovateľa.

Pripoistenie skiel

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie sklenej výplne MV akoukoľvek náhodnou udalosťou. Ak bolo dohodnuté pripoistenie skiel MV, poisťovateľ poskytne poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu alebo výmenu skla. V prípade opravy poškodeného skla poisťovateľ neodpočíta dojednanú spoluúčasť. V prípade výmeny poškodeného alebo zničeného skla bude pri poistnom plnení vyplatená suma znížená o dojednanú spoluúčasť.

Poistenie sa nevzťahuje na presklené výplne strechy motorového vozidla - panoramatická strecha, strešné okná MV, spätné zrkadlá a pod.

Limit poistného plnenia v EURRočné poistné v EUR
15020
30046
50072
1 000121

Spoluúčasť: 10 % z každej škody
Územná platnosť: všetky krajiny Kancelárie zelenej karty.

Doplnkové pripoistenie živelnej udalosti

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie motorového vozidla živelnou udalosťou - požiarom, výbuchom úderom blesku, nárazom alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa, záplavou, povodňou, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zosuvom alebo zrútením lavín, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasením dosahujúcim aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, nadzvukovou vlnou.

 • Limit poistného plnenia: 3 000 EUR
 • Spoluúčasť: 100 EUR
 • Územná platnosť: Slovenská republika
 • Ročné poistné: 11 EUR

Pripoistenie stretu vozidla so zverou

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia v dôsledku náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Stret so zverou predstavuje fyzický kontakt vozidla so zvieraťom, ku ktorému došlo na pozemnej komunikácii.

 • Limit poistného plnenia: 4 000 EUR
 • Spoluúčasť: 100 EUR
 • Územná platnosť: Slovenská republika
 • Ročné poistné: 29 EUR

Pripoistenie krádeže vozidla

Poistenie sa dojednáva pre prípad zmocnenia sa vozidla krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pripoistenie sa nevzťahuje na krádež jednotlivých častí a výbavy vozidla.

Minimálne zabezpečenie vozidla v prípade pripoistenia krádeže je imobilizér.

 • Limit poistného plnenia: 4 000 EUR
 • Spoluúčasť: 0 EUR
 • Územná platnosť: Slovenská republika
 • Ročné poistné: 33 EUR

Zrušenie PZP ČSOB poisťovňa

PZP ČSOB poisťovňa môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi:

Výpoveď poistnej zmluvy

 • ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí doručiť do poisťovne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím;
 • do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne;
 • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi, vtedy výpovedná lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne
 • pri uzavretí poistnej zmluvy na diaľku môže poistník odstúpiť od poistnej zmluvy do 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy bez udania dôvodu.

Nezaplatenie poistného

Ak poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti, PZP zaniká. Poistné je splatné najneskôr 1. deň poistného obdobia, pričom poistné obdobie je 1 rok. Ak je poistné platené v splátkach – polročných alebo štvrťročných, poistenie zanikne až po uplynutí lehoty 1 mesiac od splatnosti poslednej splátky v danom poistnom období.

Zmena držiteľa motorového vozidla

Pri zmene držiteľa motorového vozidla – prepisom v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze) PZP zaniká. Vtedy je potrebné túto skutočnosť oznámiť poisťovni s priloženým dokladom – kópiou zápisu v osvedčení o evidencii vozidla

Odhlásenie vozidla z evidencie motorových vozidiel

PZP môže zaniknúť odhlásením vozidla z evidencie vozidiel, napr. pri zošrotovanom vozidle alebo pri vrátení značiek od vozidla, ktoré sa používa sezónne, napr. motocykel, malotraktor, atď.

Zmena leasingového nájomcu

Podobne ako pri zmene držiteľa v osvedčení o evidencii, aj pri zmene leasingového nájomcu povinné zmluvné poistenie zaniká a túto skutočnosť je potrebné oznámiť poisťovni.

Poistné podmienky

Povinné zmluvné poistenie ČSOB poisťovne sa riadi týmito poistnými podmienkami: