Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP Allianz Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne?

U ktoréhokoľvek reprezentanta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera alebo telefonicky na infolinke 0948 117 707.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne viacerými spôsobmi:

 • nonstop na infolinke 0800 122 222 na Slovensku, zo zahraničia +421 2 4961 5677
 • online na webe poisťovne
 • Linka právnej pomoci +421 2 491 01 049 od 8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke poisťovne

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, hmotnosti vozidla, druhu vozidla, veku vozidla, veku a bydliska držiteľa vozidla, škodového priebehu a ďalších parametrov.

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné krytie a poistné sumy

Poistenie vozidla v Allianz Slovenskej poisťovne obsahuje základné poistenie PZP, niekoľko voliteľných pripoistení – doplnkových poistení, ktoré sú namiešané v 4 moduloch krytia COMFORT, PLUS, EXTRA a MAX.

Poistné sumy pri PZP sú:

 • Limit poistného plnenia 5,24 / 1,05
  a) 5 240 000 EUR škody na zdraví a náklady pri usmrtení, liečebné náklady, nemocenské dávky, atď.
  b) 1 050 000 EUR vecné škody, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk
 • Limit poistného plnenia 6 / 3
  a) 6 000 000 EUR škody na zdraví a náklady pri usmrtení, liečebné náklady, nemocenské dávky, atď.
  b) 3 000 000 EUR vecné škody, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk.
 • Limit poistného plnenia 10 / 5
  a) 10 000 000 EUR škody na zdraví a náklady pri usmrtení, liečebné náklady, nemocenské dávky, atď.
  b) 5 000 000 EUR vecné škody, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk.

Základným modulom poistenia vozidla je COMFORT, ktorý obsahuje tieto zložky:

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Právna pomoc
 • Základné asistenčné služby
 • Základné úrazové poistenie

K tomu je možné pripoistiť tieto zložky:

 • živel
 • požiar, explózia, implózia
 • zrážka so zvieraťom
 • rozšírené asistenčné služby
 • rozšírené úrazové poistenie
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • rozbitie skla
 • havária
 • finančná strata (GAP)

Výpoveď PZP Allianz- Slovenská poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP Allianz Slovenská poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie3,5
Poistné krytie4
Pomoc3,5
Poistné4,8
Povesť4,5
Naše hodnotenie 4,1/5
Hodnotenie klientov 2.8/5
Na základe 5 hodnotení našich klientov

Vozidlá – predmet PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pre všetky druhy, typy a značky motorových a prípojných vozidiel, ako aj pracovných strojov bez evidenčného čísla vozidla.

Poistné krytie MOJE AUTO pre osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 t

Komplexné poistenie motorového vozidla so širokým rozsahom poistnej ochrany, ktorá zahŕňa napr. škody, spôsobené prevádzkou poisteného vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, škody na poistenom vozidle, majetku alebo zdraví ako aj doplnkové služby.

Poistenie je určené len pre osobné a malé dodávkové vozidlá do 3,5 tony.

PZP Allianz - Slovenskej poisťovne sa vzťahuje na tieto prípady:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených;
 • Ušlý zisk.

Balíky poistného krytia

Allianz – Slovenská poisťovňa v produkte MOJE AUTO 4 balíky poistného krytia, odstupňované podľa rozsahu, pričom základnou zložkou je vždy povinné zmluvné poistenie zodpovednosti, bez ktorého nie je možné poistenie auta dojednať. Obsah jednotlivých modulov:

COMFORT

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Právna pomoc
 • Základné asistenčné služby
 • Základné úrazové poistenie

PLUS

 • zložky balíka COMFORT
 • živel
 • požiar, explózia, implózia
 • zrážka so zvieraťom
 • rozšírené asistenčné služby
 • rozšírené úrazové poistenie

EXTRA

 • zložky balíka PLUS
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • rozbitie skla

MAX

 • zložky balíka EXTRA
 • havária
 • finančná strata (GAP)

Poistné krytie MOJE AUTO pre ostatné vozidlá

Flexibilné PZP a kasko pre všetky kategórie vozidiel, okrem osobných a malých nákladných vozidiel, s možnosťou viacerých pripoistení.

 • PZP a kasko vozidla je možné dojednať každé osobitne aj obe poistenia naraz, na jednej poistnej zmluve aj s rôznymi dátumami začiatku poistenia.
 • Allianz poisťuje všetky kategórie vozidiel s platným slovenským dokladom o evidencii s prideleným slovenským evidenčným číslom.
 • Poistený si môže vybrať rozsah krytia a spoluúčasť.
 • Asistenčné služby k havarijnému poisteniu sa poskytujú zdarma. V prípade PZP je možnosť pripoistenia; v prípade súbehu sa poistné sumy sčítavajú.
 • K havarijnému poisteniu si motorista môže pripoistiť napríklad čelné sklo, či úraz osôb vo vozidle.
 • Úhrada škôd z PZP bez amortizácie.
 • Služba Môj Servis - pri rozsiahlejšom poškodení auta poisťovňa zabezpečí jeho bezplatné odtiahnutie do autorizovaného servisu a klientovi poskytne náhradné vozidlo a bez potrebného pripoistenia.

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami.

 • 5 % bonus – zľava za bezškodový priebeh za posledných 24 mesiacov
 • 5 % malus – prirážka za škodu za posledných 24 mesiacov
 • Ak vôbec nemal poistník dojednané PZP za posledných 24 mesiacov, žiadny bonus ani malus sa neuplatňuje.
 • 100 % prirážka za vozidlo s právom prednostnej jazdy – sanitka, hasiči, polícia, atď.
 • 200 % prirážka za nebezpečný náklad
 • 300 % prirážka za taxislužbu a požičovňu
 • 15 % prirážka za pancierové vozidlo a za vozidlo používané na poľnohospodárske a lesné práce so zvláštnym evidenčným číslom typu „C“
 • 50 % zľava za historické vozidlo s (riadnym) evidenčným číslom vozidla
 • 70 % zľava za historické vozidlo so zvláštnym evidenčným číslom typu „H“
 • Obchodná zľava 10 % z poistného

Asistenčné služby

Základné asistenčné služby

Základné asistenčné služby sú poskytované v základnom balíku poistenia vozidla COMFORT a obsahujú:

 • Oprava na mieste do 1 hodiny - porucha, nehoda, požiar, živelná udalosť, rozbitie čelného skla
 • Odťah vozidla - porucha, nehoda, požiar, živelná udalosť, rozbitie čelného skla
 • Preprava osôb do 50 km – poisťovňa zorganizuje a preplatí prevoz autobusom, vlakom, taxíkom všetkých cestujúcich v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla, defektu, vandalizmu, zámene paliva, „zabuchnutia“ kľúčov v aute – vymknutia, krádeže vozidla alebo časti vozidla.
 • Poskytovanie informácií – cestovné informácie, kontakty na opravovne a podobne.

Služby je možné bezplatne využiť dvakrát do roka.

Rozšírené asistenčné služby

V balíkoch poistného krytia PLUS, EXTRA a MAX sú rozšírené asistenčné služby:

 • oprava vozidla na mieste – porucha, nehoda, krádež, zámena paliva, defekt, strata kľúčov a podobne,
 • odťah vozidla,
 • náhradné vozidlo – pri poruche, zámene paliva a zabuchnutí do 4 dní, v prípade nehody a živelnej udalosti a podobne do 6 dní,
 • náklady na ubytovanie alebo zabezpečenie návratu do miesta bydliska,
 • preprava osôb,
 • informácie,
 • výmena pneumatiky na mieste udalosti v pripade defektu,
 • doručenie paliva,
 • návrat po nájdené vozidlo,
 • preprava telesných pozostatkov,
 • odstránenie zvyškov vozidla do limitu 125 €

Úrazové pripoistenie sedadiel

Pri úrazovom poistení je poistná suma stanovená automaticky podľa vybraného balíka

Balík Comfort pre vodiča

 • 3 000 EUR pre prípade smrti,
 • 6 000 EUR pre prípad trvalých následkov

Balík Plus, Extra a Max pre vodiča a prepravované osoby

 • 6 000 EUR pre prípade smrti,
 • 12 000 EUR pre prípad trvalých následkov

Za trvalé následky úrazu vypláca poisťovňa poistné plnenie podľa oceňovacích tabuliek.

Právna pomoc

Vodič poisteného vozidla v prípade dopravnej nehody

Na vyžiadanie bude poskytnutá telefonická právna rada (asistenčná služba poskytovaná telefonicky), ak dôjde k:

 • trestnému, priestupkovému alebo správnemu,
 • zadržaniu, odobratiu alebo znovunadobudnutiu vodičského

Služba je dostupná len počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 na +421 2 491 01 049.

Okrem toho poisťovňa poskytne poradenstvo, informácie o právnych predpisoch a právnom zastúpení v prípade dopravnej nehody. Túto službu je možné využiť aj v prípade predaja vozidla na území Slovenska.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie chráni vozidlo proti následkom vlastných škôd na vozidle v dôsledku zrážky alebo stretu poisteného vozidla s iným predmetom.

Kompletné havarijné poistenie je možné dosiahnuť len v najvyššom module krytia MAX, pričom v module EXTRA je zahrnuté odcudzenie, vandalizmus, živelné riziká a zasklenie vozidla.

Pri osobných vozidlách a malých nákladných automobiloch do celkovej hmotnosti 3 500 kg je podmienkou dojednania havarijného poistenia uzavretie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla (PZP).

Pri ostatných vozidlách je možné havarijné poistenie dojednať aj samostatne, čiže bez povinnosti uzavrieť PZP.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení je 100 € alebo 200 € z každej škody. Spoluúčasť sa neuplatňuje v prípadoch:

 • Škoda je zapríčinená iným účastníkom nehody.
 • Poškodenie čelného skla sa opraví, nie vymení.

Jednou z výluk je krytie poškodenia alebo zničenia pneumatík, ak súčasne nebola škoda na inej časti vozidla.

Poistenie finančnej straty GAP

Pri odcudzení celého vozidla alebo totálnej škody následkom havárie alebo živelnej udalosti poskytne poisťovňa poistné plnenie v rozsahu finančného rozdielu medzi obstarávacou cenou poisteného vozidla a jeho všeobecnou hodnotou. Obstarávacou cenou poisteného vozidla na účely tohto poistenia sa rozumie východisková hodnota nového vozidla rovnakého typu a výbavy k dátumu uzatvorenia poistenia, ktorá je zároveň maximálnym plnením.

Podmienky pri uzavretí poistenia: vozidlo nie je staršie ako 6 mesiacov od 1. evidencie vozidla alebo prvého použitia nového vozidla.

Doba poistenia: Poistenie sa vzťahuje na dobu maximálne 24 mesiacov od začiatku poistenia.

Zrušenie poistenia vozidla

Poistenie vozidla v Allianz môže zaniknúť:

 • Do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dni, jej uplynutím poistenie zanikne.
 • Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte podať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
 • Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Vypovedná lehota je jeden mesiac a jej uplynutím poistenie zanikne.

Poistenie zaniká aj:

 • okamihom zániku motorového vozidla,
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,
 • oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné bude vrátené.