Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa, a. s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie Generali Poisťovňa?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne viacerými spôsobmi:

 • nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo 0800 121 122, zo zahraničia +421 2 5857 2266
 • oznámenie na linke telefón servis +421 2 38 11 11 17
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke

Stiahnite si a vytlačte podľa potreby dokumenty:

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, hmotnosti vozidla, druhu vozidla, veku vozidla, veku a bydliska držiteľa vozidla, škodového priebehu a ďalších parametrov.

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné sumy a pripoistenia

Povinné zmluvné poistenie Generali Poisťovne obsahuje základné poistenie PZP, niekoľko voliteľných pripoistení – doplnkových poistení, ktoré sú namiešané v 3 balíkoch.

 • Balík M … 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku
 • Balík L  … 6 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 6 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku
 • Balík XL … 10 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 10 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku

Doplnkové poistenie

 • Asistenčné služby KLASIK
 • Úrazové poistenie sedadiel – len pre balíky L a XL
 • Živel a hlodavec – len pre balíky L a XL
 • Výtlk – len pre balíky L a XL
 • Asistenčné služby PREMIUM – len pre balík XL
 • Stret so zverou – len pre balík XL
 • Pneumatiky – len pre balík XL

Pripoistenie

 • Čelné sko
 • Krádež vozidla

Výpoveď PZP Generali Poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP Generali poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4,5
Poistné krytie4,5
Pomoc4
Poistné4
Povesť4,5
Naše hodnotenie 4,3/5
Hodnotenie klientov 4.5/5
Na základe 111 hodnotení našich klientov

Predmet PZP - vozidlá

Generali Poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pre všetky druhy, typy a značky motorových a prípojných vozidiel, ako aj pracovných strojov bez evidenčného čísla vozidla.

Poistné krytie

PZP Generali poisťovne sa vzťahuje na tieto prípady:
 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených;
 • Ušlý zisk.

Poistné sumy

PZP Generali Poisťovne má 3 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami.
Balík M
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
 • Asistenčné služby KLASIK
Balík L
 • 6 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 6 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
 • Asistenčné služby KLASIK
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Živel a hlodavec
 • Výtlk
Balík XL
 • 10 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 10 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených
 • Asistenčné služby KLASIK
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Živel a hlodavec
 • Výtlk
 • Asistenčné služby PREMIUM
 • Stret so zverou
 • Pneumatiky

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami.
 • Bonus za bezškodový priebeh (zľava) do 60 %
 • Malus za škodovosť (prirážka k poistnému) do 60 %
 • Zľava za ročné platenie poistného 5
 • Prirážka za področnosť – pri polročných splátkach prirážka 10% a pri štvrťročných 20% k základnému ročnému poistnému
 • Zľava za vek vozidla do 5%
 • Regionálna zľava podľa bydliska držiteľa do. 20 %.a za počet obyvateľov ďalších 20%

Asistenčné služby

Súčasťou PZP Generali Poisťovňa sú asistenčné služby KLASIK, a to vo všetkých 3 balíkoch krytia M, L a XL a sú platné len pre osobné a dodávkové automobily do celkovej hmotnosti 3 500 kg. Asistencia rieši problémy v prípade poruchy vozidla, dopravnej nehody, krádeže vozidla alebo iných nepríjemných situácií. Kontakt na nonstop linku Europe Assistance 0800 121 122, zo zahraničia +421 2 5857 2266.

Asistenčné služby KLASIK

 • Oprava vozidla na mieste;
 • Dočerpanie paliva, pomoc pri zámene alebo zamrznutí paliva;
 • Odtiahnutie nepojazdného vozidla;
 • Úschova vozidla;
 • Náhradná doprava;
 • Výmena pneumatiky v prípade defektu;
 • Ubytovanie;
 • Otvorenie „zabuchnutého“ auta;
 • Právne poradenstvo;
 • Poskytnutie pôžičky v prípade finančnej tiesne.
Podrobnejšie vysvetlenie všetkých nárokov a limitov poistného krytia nájdete v Prehľade rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných služieb.

Asistenčné služby PREMIUM

Asistenčné služby Premium sú súčasťou balíka XL PZP Generali Poisťovne. Zvyšuje a dopĺňa poistné krytie asistenčných služieb KLASIK, pričom limit poistného plnenia je až 2 000 €. Rozsah a limity poskytovaných služieb v programe KASKO Premium

Úrazové pripoistenie sedadiel

Poistenie úrazu dopravovaných osôb motorovým vozidlom je súčasťou balíkov L a XL PZP Generali Poisťovňa.
 • Poistenými osobami sú vodič a osoby dopravované motorovým vozidlom
 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu na 6 000 €
 • Poistenie trvalých následkov úrazu na 6 000 €
 • Doba nevyhnutného liečenia následkov úrazu do 1 000 €
 • Územná platnosť: celá Európa a Turecko.
Za úrazy vypláca poisťovňa poistné plnenie podľa oceňovacích tabuliek.

Živel a hlodavec

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia motorového vozidla následkom náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti a poškodení hlodavcom.
 • Poškodenie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou: – požiar, blesk, výbuch, náraz alebo zrútenie lietadla; - povodeň, záplava; - víchrica, krupobitie; - zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín; - zosuv alebo zrútenie lavín; - pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov; - zemetrasenie.
 • Poškodenie hlodavcom - prehryznutie káblov.
 • Poistná suma: 3 000 €.
 • Spoluúčasť: 5% min. 100 €.
 • Územná platnosť: celá Európa a Turecko..
 • Poistné plnenie pri čiastočnej škode na vozidle sa prizná v nových cenách, ak výška škody presiahne 75% všeobecnej hodnoty vozidla, plní sa v časovej cene.

Výtlk

Poistenie proti zlému stavu vozovky je kryté v PZP Generali poisťovne v balíkoch L a XL.
 • Poistené sú pneumatiky a disky kolies;
 • Za zlý stav vozovky sa považuje náhle a neočakávané poškodenie – nerovnosť vozovky, čiže výtlk, nie námraza, voda alebo prekážky spôsobené stavebnými prácami alebo opravou cesty.
 • Poistná suma: 1 000 €
 • Spoluúčasť: 10% z výšky škody
Územná platnosť: Slovenská republika.

Stret so zverou

Poistenie stretu so zverou je súčasťou balíka XL PZP Generali Poisťovne.
 • Poškodenie alebo zničenie motorového vozidla v dôsledku stretu so zverou na pozemnej komunikácii.
 • Poistná suma: 4 000 €.
 • Spoluúčasť: 5% min. 100 €.
 • Vylúčené z poistného krytia sú mobilné telefóny, vysielačky, nosiče záznamov akéhokoľvek druhu (zvukové, obrazové, dátové a pod.) a záznamy na nich.
 • Podmienkou priznania poistného plnenia je privolanie polície, okamžité hlásenie škody asistenčnej službe a obhliadka poisťovňou.
 • Územná platnosť poistenia je Slovenská republika.

Pneumatiky

Poistenie pneumatík je súčasťou balíka XL PZP Generali poisťovne
 • Predmetom poistenia je defekt v dôsledku dopravnej nehody a vandalizmu.
 • Poistenie sa vzťahuje len na vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg.
 • Kryté je aj poškodenie pneumatiky nabehnutím na obrubník alebo výtlk.
 • Limit poistného plnenia: 150 € na 1 poistnú udalosť.
 • Územná platnosť je Európa vrátane celého Turecka.

Čelné sklo

Predmetom pripoistenia je rozbitie čelného skla vozidla.
 • Pripoistenie sa vzťahuje len na osobné a dodávkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg;
 • Rozsah krytia: havária, živel, vandalizmus, krádež;
 • Územná platnosť: geografické územie Európy a Turecka;
 • Spoluúčasť: 10% pri výmene čelného skla, pri oprave skla bez spoluúčasti;
 • Limit poistného plnenia – výber z limitov z tabuľky.
Sadzobník pripoistenia čelného skla
Poistná suma v €Ročné poistné v €
12018
30042
50065
75090
1 000110

Krádež vozidla

Pripoistenie krádeže motorového vozidla sa uzatvára k PZP Generali Poisťovňa.
 • Predmet poistenia: osobné a dodávkové motorové vozidlo do celkovej hmotnosti 3 500 kg;
 • Rozsah krytia: krádež celého vozidla alebo jeho častí;
 • Územná platnosť: geografické územie Európy a Turecka;
 • Spoluúčasť: 5% min. 100 €;
 • Limit poistného plnenia: 4000 €
 • Ročné poistné: 30 €.