Investície do podielových fondov
Načítava sa...

Investície do podielových fondov

Otvorený podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty. Podielový fond je v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond nemá právnu subjektivitu, majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Má oddelené účtovníctvo od správcovskej spoločnosti a ostatných podielových fondov, riadených touto spoločnosťou. Podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto podielového fondu správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť, ktorá otvorený podielový fond spravuje, je povinná podielnikovi vyplatiť predložený podielový list spôsobom podľa zákona.
Chcete vaše voľné peniaze investovať jednorazovo alebo si pravidelne sporiť prostredníctvom podielových fondov?
Poraďte sa s nami

Ako fungujú podielové fondy?

Investície do podielových fondov sú najznámejším nástrojom kolektívneho investovania. Investor zverí svoje peniaze do správy správcovskej spoločnosti, ktorá prostredníctvom podielového fondu zveľaďuje jeho majetok, ako aj majetok ostatných podielnikov fondu. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. graf-ako-funguju_podielove-fondy

Podielové investovanie - pojmy

Čo je správcovská spoločnosť?

Správcovská spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného Zákonom o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov.

Čo je podielový list?

Podielový list vyjadruje podiel investora na majetku fondu.

Kto je depozitár fondu?

Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona a nie je v nútenej správe. Depozitár koná samostatne a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov.

Čo je akcia?

Akcia predstavuje majetkový podiel na konkrétnej spoločnosti, podniku. Svojmu majiteľovi negarantuje žiaden výnos a v prípade krachu konkrétnej spoločnosti majiteľ môže stratiť celú svoju investíciu. Na druhej strane akcia je schopná dlhodobo generovať nadpriemerné výnosy.

Čo je dlhopis?

Dlhopis predstavuje dlžný úpis emitenta, osoby, ktorá potrebuje financie, voči investorovi, osobe, ktorá peniaze emitentovi poskytuje. Dlžný úpis je realizovaný za presne stanovený čas, pri presne definovanom výnose. Po uplynutí tohto času emitent vracia investorovi požičané investície, a okrem toho mu na základe vopred stanovených podmienok vypláca aj výnos.

Základné typy fondov

Najkonzervatívnejšou a súčasne najmenej výnosnou investíciou budú fondy peňažného trhu. Nasledujú čisto dlhopisové fondy, zmiešané fondy a akciové fondy s potenciálom najvyššieho výnosu. zakladne-typy-podielovych-fondov

Ako si vybrať podielový fond?

Či si vyberáte svoj prvý alebo dvadsiaty piaty podielový fond, jeho vlastníctvo je pre vás rovnako dôležité. Pri výbere podielového fondu je lákavé odskočiť si do svojej banky a tam si vybrať prvý fond, ktorý vám ponúknu, alebo si kúpiť noviny, prípadne navštíviť niektorú s internetových stránok a jednoducho si zvoliť fond, ktorý má päť hviezdičiek, alebo za posledný rok dosiahol najlepšiu výkonnosť. Je to síce najjednoduchšia, ale nie najlepšia cesta ako nájsť ten najlepší fond pre vás, vaše ciele a investičné očakávania. To si vyžaduje trochu viac práce. Bez ohľadu na to, v akom štádiu vášho „investičného“ života sa nachádzate, musíte byť schopný odpovedať na päť otázok spojených s akýmkoľvek fondom, do ktorého plánujete investovať:
  1. Aká ja historická výkonnosť fondu?
  2. Ako rizikový je daný fond?
  3. Čo fond vlastní vo svojom portfóliu (majetku)?
  4. Kto riadi fond?
  5. Koľko stojí daný fond, aké sú jeho poplatky?