Poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu občana
Načítava sa...

Poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu občana

Poistenie zodpovednosti za škodu znamená, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku (tzv. vecná škoda), na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda.
Potrebujete riešiť poistenie občianskej zodpovednosti za škodu? Škody na zdraví, škody na majetku a ušlom zisku v celej Európe až do výšky 1 000 000 EUR!
Poraďte sa s nami

Čo je poistenie občianskej zodpovednosti za škodu?

Každý občan zodpovedá za akúkoľvek škodu, spôsobenú pri bežnej činnosti v súkromnom živote inému občanovi alebo právnickej osobe na zdraví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, a tiež následnú finančnú stratu. Poistenie zodpovednosti sa obyčajne dojednáva spolu s poistením súkromného majetku (dom, domácnosť) a väčšinou sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti.

Ako funguje poistenie zodpovednosti?

Poistený, čiže škodca spôsobí škodu poškodenému. Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody, čím vzniká škodová udalosť. Poistený oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni. Poisťovňa škodu preskúma, a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. Zvláštnosťou poistenia zodpovednosti za škodu je pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné. graf-poistenia-zodpovednosi-za-skodu

Akú škodu môžete spôsobiť?

Základné typy škôd, proti ktorým sa poisťuje zodpovednosť za škodu poisteného občana a všetkých členov jeho domácnosti, vrátane detí pri bežnej činnosti v súkromnom živote sú tieto:
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú vedením domácnosti;
  • Zodpovednosť za škodu pri bežnej činnosti mimo bytu, a to vo verejných priestoroch, na dovolenke, rekreácii, pri hre;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vedení ručného vozíka alebo vozíka pre zdravotne postihnuté osoby alebo jazdou na bicykli, kolobežke, trojkolke alebo štvorkolke;
  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti;
  • Zodpovednosť za škodu stavebníka a pri svojpomocnom vykonávaní údržby;
  • Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z chovu domácich zvierat;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania - je možné dojednať online poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi ;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú plavidlom, používaným na rekreačné účely - kanoe, kajaky, veslice, windsurfingy, šliapacie člny, nemotorové člny nepodliehajúce evidencii plavidiel v zmysle zákona o vnútrozemskej plavbe.

Príklady spôsobených škôd

Nakupujete v obchode, zhodíte nechtiac lakťom pyramídu s porcelánom v hodnote 500 € alebo len fľašu dobrého koňaku za 45 €. - Škoda na majetku

Vaše dieťa sa hrá v lese s dvoma deťmi od susedov, pričom si založia oheň, ktorý sa nekontrolovane rozšíri na lesný požiar a vznikne škoda asi 150 000 €.

Ponáhľate sa, bežíte v úrade po schodoch a zrazíte starého človeka, ktorý spadne a utrpí ťažkú ujmu na zdraví. Hospitalizácia a ostatné náklady zdravotnej poisťovne dosiahnu 4 000 €. - Škoda na zdraví

Niekto sa pošmykne na Vašom pozemku a utrpí komplikovanú zlomeninu nohy so šesťmesačnou hospitalizáciou a následnou trojmesačnou rekonvalescenciou, celková doba prácnechopnosti je teda 9 mesiacov. Náklady spojené s liečbou, nemocenské dávky a ušlý zárobok poškodeného bude vyčíslený na 9 000 €.

Nakladáte svoju batožinu do taxíku, pričom nechtiac oškriete metalízu. Náklady na prelakovanie karosérie a následná škoda vzniknutá taxikárovi tým, že nemohol dva dni vykonávať svoju živnosť, čiže ušlý zisk sú vyčíslené na 930 €.

Na lyžiarskom svahu Vašou nepozornosťou dôjde ku kolízii s iným, stojacim lyžiarom, ktorý utrpí zlomeninu chrbtice s následným ochrnutím. Náklady spojené s hospitalizáciou, trvalá invalidita a sťažené spoločenské uplatnenie sú vypočítané na približne 150 000 €.

Váš pes vnikne počas prechádzky dierou v plote do cudzej záhrady, kde zabije štyroch moriakov v celkovej hodnote 135 €.

Sneh a ľad spadne zo strechy Vášho domu na cudzie zaparkované auto, poškodí mu strechu a kapotu, pričom výška škody sa vyšplhá na 1 540 €.