Úrazové poistenie
Zadajte dôvod návštevy stránky:
Načítava sa...
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úraz je náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Poisťovne väčšinou rozdeľujú klientov do dvoch až piatich rizikových skupín podľa druhu pracovnej činnosti a podľa rizikovosti vykonávaného športu, pričom toto rozdelenie je veľmi rozdielne, aktuári a zaistitelia poisťovní majú v praxi dosť rozdielne názory na riziko, čo vidno aj v cenových rozdieloch. Niektoré činnosti sú pre väčšinu poisťovní štandartne nepoistiteľné, napr. piloti, krotitelia šeliem, pyrotechnici, kaskadéri, horolezci, potápači a podobne.
Cestujete autom, športujete alebo máte rizikové povolanie? Máme všetky informácie o úrazovom poistení.
Ozveme sa vám čím skôr

Individuálne a rodinné úrazové poistenie

Úrazové poistenie osôb sa najčastejšie dojednáva individuálnou poistnou zmluvou alebo ako rodinné úrazové poistenie, čo je balíček pre dospelých členov rodiny aj deti. Úrazové poistenie sa obyčajne skladá z viacerých zložiek - rizík, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať:

Poistenie pre prípad úrazovej smrti

Ide o poistenie pre prípad úrazu, ktorý spôsobí smrť poisteného. V prípade poistnej udalosti - smrti poisteného vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe, uvedenej v poistnej zmluve.

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

Ak úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie jednorazovo alebo formou doživotného dôchodku podľa oceňovacích tabuliek, kde každá diagnóza má priradené percentuálne body z poistnej sumy. Zásady oceňovania úrazov by mali byť súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie trvalých následkov úrazu sa dojednáva vo viacerých variantoch ako:
  • poistenie trvalých následkov úrazu s lineárnym plnením, kedy stupeň telesného poškodenia v percentách je rovnaký ako percentá plnenia z poistnej sumy
  • poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, kedy pri vážnejších úrazoch plnenie progresívne rastie až do 700 % z poistnej sumy.

Bolestné po úraze - ČNL

Poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu - bolestné patrí poistenému v prípade liečenia následkov úrazu. Každá úrazová diagnóza je bodovo ohodnotená a pokiaľ liečenie úrazu dosiahne minimálne stanovený počet dní, poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie ako príslušné percento z poistnej sumy dvomi formami ako:
  • jednorazové plnenie
  • denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
Niekedy býva plnenie podmienené minimálnou dobou trvania práceneschopnosti. Keď táto stanovená doba nie je dosiahnutá, na plnenie nárok nevzniká. V poslednom čase sa však pristupuje k oceňovaniu úrazov skôr z hľadiska všeobecne uznávanej priemernej doby liečenia úrazu s konkrétnou diagnózou (obvyklá doba liečenia), pretože kvôli nízkym kompenzáciám pri práceneschopnosti zo strany Sociálnej poisťovne si ľudia radšej čerpajú dovolenku akoby sa mali nechať "vypísať" na PN.

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu, tzv. poúrazová hospitalizácia - poisťovňa vyplatí odškodné za každý deň strávený v nemocnici. Niekedy býva dohodnutá časová spoluúčasť, napr. na plnenie vzniká nárok až počnúc 4. dňom pobytu v nemocnici alebo tzv. franšíza, kedy sa plní od 1. dňa pobytu v nemocnici za predpokladu, že poistený je hospitalizovaný následkom úrazu aspoň 4 dni.

Poistenie nákladov spojených s úrazom

Niektoré produkty úrazového poistenia umožňujú pripoistiť náklady spojené s úrazom. Ide o náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zdravotnícky a obväzový materiál, náklady na kúpu ortopedických pomôcok a podobne.

Skupinové úrazové poistenie

Rovnaké riziká ako pri individuálnom alebo rodinnom úrazovom poistení je možné dojednať pre skupinu, obvykle najmenej 20 osôb. Môže ísť o zamestnancov firmy, členov športového klubu, žiakov alebo študentov základnej alebo strednej školy. Pri skupinových poistných zmluvách sa v závislosti od počtu poistených členov skupiny a objemu poistného dajú dohodnúť zaujímavé skupinové zľavy.

Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané aj poistenie sedadiel, je úrazové poistenie nemenovaných osôb v cestnom motorovom vozidle - osobný automobil, dodávka, autobus, atď. Poisťuje sa úraz všetkých sedadiel, prípadne len vodiča motorového vozidla. Okrem poistenia pre prípad úrazovej smrti, trvalých následkov úrazu a denného odškodného bývajú osobitne kryté zlomeniny a popáleniny, prípadne sa priznáva bonus za použitie bezpečnostných pásov pri poistnej udalosti.

Úrazové poistenie sedadiel v lietadle

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných na palube lietadla, tzv. letecký úraz sa dojednáva pre pilotov a cestujúcich pre prípad smrti následkom havárie lietadla a pre prípad trvalých následkov úrazu v lietadle. Zásadne sa poisťujú buď všetky sedadlá posádky lietadla alebo všetky sedadlá cestujúcich alebo všetky sedadlá členov posádky aj cestujúcich. Nebýva zvykom poistiť len časť sedadiel posádky alebo len časť sedadiel pre cestujúcich.