Home

Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súhlas s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a v spoločnosti HEUREKA, s.r.o.

  • 1.1. - Prevádzkovateľom internetových stránok poistenie.sk je spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, IČO: 272 50 423 ako zriaďovateľ, konajúca prostredníctvom HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka, so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L, IČO: 36 714 127 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a spolupracujúca spoločnosť HEUREKA, s.r.o., Sídlo: M.R. Štefánika 66, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10565/L IČO: 36 374 181 (ďalej len „spolupracujúca spoločnosť“)
  • 1.2. - Svojou žiadosťou o uzatvorenie poistenia alebo iného finančného produktu dojednávaného spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. prípadne spolupracujúcou spoločnosťou užívateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. prípadne spolupracujúcej spoločnosti potvrdzuje, že súhlasí s uložením osobných dát a údajov spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcou spoločnosťou. Tieto dáta sú potrebné k dojednaniu poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta. Niektoré údaje uvedené klientom pri žiadosti klienta o poistenie majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytnutie osobných údajov klienta je dobrovoľné. Užívateľ ďalej týmto úkonom prehlasuje, že sa oboznámil o svojich právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tým bol teda aj riadne poučený o svojich právach.
  • 1.3. - Všetky údaje, ktoré používateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., prípadne spolupracujúca spoločnosť vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov stránok www.poistenie.sk alebo klientov spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. Tieto údaje budú oznámené výhradne poisťovni alebo finančnej inštitúcii, o dojednanie produktu alebo uzatvorenie zmluvy ktorej používateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti žiada.
  • 1.4. - Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúca spoločnosť si vyhradzuje právo použiť osobné dáta a údaje používateľov stránok www.poistenie.sk alebo klientov spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. s cieľom zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti a ich obchodných partnerov a marketingovú činnosť pre produkty a služby HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti a ich partnerov a to za účelom marketingovej činnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúcej spoločnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva používateľovi. Každý používateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúcej spoločnosti môže kedykoľvek písomne poštou alebo emailom na poistenie@poistenie.sk požiadať prevádzkovateľa stránok poistenie.sk spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., prípadne spolupracujúcej spoločnosti okrem tých údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných produktov a služieb daného klienta, dojednaných prostredníctvom spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcou spoločnosťou.
  • 1.5. - Každý užívateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti môže takisto kedykoľvek písomne poštou alebo emailom na poistenie@poistenie.sk požiadať prevádzkovateľa stránok poistenie.sk spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. o zrušenie zasielania správ zo strany spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými produktmi a službami daného klienta dojednaných prostredníctvom spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti.
  • 1.6. - Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúca spoločnosť prehlasujú že dodržiavajú zákonnú úpravu ochrany osobných dát. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúca spoločnosť prehlasujú, že zo zákona sú povinné oznámiť údaje Polícii Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v tých prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy.
  • 1.7. - Podľa Zákona má každý užívateľ stránok www.poistenie.sk alebo klient spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúcej spoločnosti, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne poštou alebo emailom na poistenie@poistenie.sk požiadať správcu dát (spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľa stránok poistenie.sk) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva.
  • 1.8. - Užívateľ je vopred upozornený, že HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo spolupracujúca spoločnosť je oprávnená jeho osobné údaje poskytnúť tretej osobe ako sprostredkovateľovi a ten je osobné údaje oprávnený spracúvať ako zmluvný partner za účelom uzavretia poistnej zmluvy. Na účel výkonu poisťovacej činnosti, na účely uvedené v § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je užívateľ týmto poučený o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje podľa § 47 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto údajov, poisťovňa (zmluvný partner)  neuzavrie s užívateľom poistnú zmluvu, a že poisťovňa (zmluvný partner) je oprávnená poskytnúť jeho osobné údaje osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.