Home

Nachádzate sa tu

Priznali vám plný invalidný dôchodok?

Ak ste utrpeli vážny úraz alebo chorobu, posudková komisia Sociálnej poisťovne môže rozhodnúť o priznaní invalidného dôchodku. Ak ste podľa uvedeného rozhodnutia Sociálnej poisťovne boli uznaný(á) za invalidného dôchodcu, nakoľko máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, môže vám vzniknúť vo vašej životnej poisťovni nárok na:

1. invalidný dôchodok z pripoistenia k invalidnému dôchodku od štátu
2. oslobodenie od platenia poistného za životné poistenie a prípadné pripoistenia.

Neodkladne pošlite do poisťovne:

- žiadosť na predpísanom formulári alebo voľnou formou, ktorou je potrebné oznámiť poisťovni vznik nároku na vyplácanie invalidného dôchodku a/alebo oslobodenia od platenia bežného poistného. Žiadosť musí obsahovať

• meno a priezvisko poisteného,
• adresa poisteného, telefónne číslo,
• rodné číslo,
• číslo poistnej zmluvy

- originál alebo notársky overenú kópiu „Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku a stanovenie jeho výšky – výmer
- všetky lekárske správy o Vašom zdravotnom stave, pre ktoré Vám bol priznaný invalidný dôchodok spolu s adresou vášho ošetrujúceho lekára
- prípadné ďalšie doklady podľa poistných podmienok a pokynov vašej poisťovne.