Home

Nachádzate sa tu

Potrebujete lekárske ošetrenie alebo ste hospitalizovaný v zahraničí?

Pri hospitalizácii následkom úrazu alebo choroby v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú službu a uveďte:

● meno, dátum narodenia a číslo vašej poistky
● uveďte, aký máte problém, kde sa nachádzate a kontaktné telefónne číslo
● spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára,

Platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uschovajte, po návrate vám budú preplatené,

– v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne a postupujte podľa jej pokynov,
– ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty
– dbajte, aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali,
– proti hroziacej škode zakročte spôsobom primeraným okolnostiam,
– v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú centrálu vašej poisťovne