...

O poistení vieme všetko

Potrebujete lekárske ošetrenie alebo ste hospitalizovaný v zahraničí?

Pri hospitalizácii následkom úrazu alebo choroby v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú službu a uveďte:

  • meno, dátum narodenia a číslo vašej poistky
  • uveďte, aký máte problém, kde sa nachádzate a kontaktné telefónne číslo
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára,

Platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uschovajte, po návrate vám budú preplatené,

  • v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne a postupujte podľa jej pokynov,
  • ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty
  • dbajte, aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali,
  • proti hroziacej škode zakročte spôsobom primeraným okolnostiam,
  • v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú centrálu vašej poisťovne
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...