Home

Nachádzate sa tu

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plneniaVinkulácia je obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech tretej osoby - veriteľa, najčastejšie banky alebo leasingovej spoločnosti, od ktorej si klient poisťovne zobral úver. Klient požiada finančnú inštitúciu o vinkuláciu a finančný ústav vinkuláciu potvrdí. Vinkulácia je teda vzťah medzi tromi subjektami - klientom, veriteľom a poisťovňou. 

V prípade totálnej škody - úplného zničenia predmetu poistenia je poisťovňa povinná najskôr uspokojiť pohľadávku finančnej ištitúcie, čiže vyplatiť zostatok dlhu a zvyšnú časť poistného plnenia poukáže klientovi. 

Vinkulácia musí obsahovať základné údaje:

- identifikačné údaje o klientovi, veriteľovi a poisťovni;
- uvedenie predmetu vinkulácie - budova, strojné zariadenie, motorové vozidlo a podobne;
- základné informácie o poistnej zmluve - číslo poistnej zmluvy, typ poistenia, výška poistnej sumy, spoluúčasť;
- číslo úveru alebo leasingovej zmluvy, vinkulovaná suma, doba splácania úveru alebo doba leasingu;
- spôsob komunikácie medzi poisťovňou a bankou a ďalšie podmienky.

Devinkulácia

V prípade poistnej udalosti - čiastkovej škody, kedy predmet poistenia je len poškodený, je súčasťou postupu likvidácie aj povinnosť poisťovne písomne požiadať záložného veriteľa (banku, leasingovú spoločnosť) o uvoľnenie poistného plnenia - devinkuláciu. Veriteľ formálne potvrdí devinkuláciu a poisťovňa preplatí skutočné náklady na opravu poškodeného predmetu poistenia.