Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia je obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech tretej osoby – veriteľa, najčastejšie banky alebo leasingovej spoločnosti, od ktorej si klient poisťovne zobral úver. Klient požiada finančnú inštitúciu o vinkuláciu a finančný ústav vinkuláciu potvrdí. Vinkulácia je teda vzťah medzi tromi subjektami – klientom, veriteľom a poisťovňou.

V prípade totálnej škody – úplného zničenia predmetu poistenia je poisťovňa povinná najskôr uspokojiť pohľadávku finančnej ištitúcie, čiže vyplatiť zostatok dlhu a zvyšnú časť poistného plnenia poukáže klientovi.

Vinkulácia musí obsahovať základné údaje:

  • identifikačné údaje o klientovi, veriteľovi a poisťovni;
  • uvedenie predmetu vinkulácie – budova, strojné zariadenie, motorové vozidlo a podobne;
  • základné informácie o poistnej zmluve – číslo poistnej zmluvy, typ poistenia, výška poistnej sumy, spoluúčasť;
  • číslo úveru alebo leasingovej zmluvy, vinkulovaná suma, doba splácania úveru alebo doba leasingu;
  • spôsob komunikácie medzi poisťovňou a bankou a ďalšie podmienky.

Devinkulácia

V prípade poistnej udalosti – čiastkovej škody, kedy predmet poistenia je len poškodený, je súčasťou postupu likvidácie aj povinnosť poisťovne písomne požiadať záložného veriteľa (banku, leasingovú spoločnosť) o uvoľnenie poistného plnenia – devinkuláciu. Veriteľ formálne potvrdí devinkuláciu a poisťovňa preplatí skutočné náklady na opravu poškodeného predmetu poistenia.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.