Home

Nachádzate sa tu

Zistili vám vážnu civilizačnú chorobu?

V prípade diagnostikovania niektorej vážnej civilizačnej, tzv. kritickej choroby - srdcový infarkt, mozgová príhoda, rakovina, zlyhanie obličiek, atď., vám môže vzniknúť nárok na výplatu poistného plnenia z poistenia kritických chorôb. Ide o ochorenia, taxatívne vymenované v poistnej zmluve.

Žiadosť na vyplatenie poistného plnenia z pripoistenia kritických chorôb oznámte neodkladne poisťovni, a to najneskôr do štyroch rokov odo dňa vzniku kritickej choroby poisteného. Žiadosť o výplatu poistného plnenia pošlite písomne do poisťovne. Väčšina poisťovní má na to tlačivo. K žiadosti je potrebné priložiť:

- lekárske správy týkajúce sa liečby danej kritickej choroby,
- prepúšťaciu správu z nemocnice
- výpis z kompletnej zdravotnej dokumentácie.