Zistili vám vážnu civilizačnú chorobu?

V prípade diagnostikovania niektorej vážnej civilizačnej, tzv. kritickej choroby – srdcový infarkt, mozgová príhoda, rakovina, zlyhanie obličiek, atď., vám môže vzniknúť nárok na výplatu poistného plnenia z poistenia kritických chorôb. Ide o ochorenia, taxatívne vymenované v poistnej zmluve.

Žiadosť na vyplatenie poistného plnenia z pripoistenia kritických chorôb oznámte neodkladne poisťovni, a to najneskôr do štyroch rokov odo dňa vzniku kritickej choroby poisteného. Žiadosť o výplatu poistného plnenia pošlite písomne do poisťovne. Väčšina poisťovní má na to tlačivo. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • lekárske správy týkajúce sa liečby danej kritickej choroby,
  • prepúšťaciu správu z nemocnice
  • výpis z kompletnej zdravotnej dokumentácie.

V pripoistení kritických chorôb je obyčajne stanovená tzv. čakacia doba, ktorá plynie od začiatku poistnej zmluvy a ak sa zistí kritická choroba počas tejto doby, na poistné plnenie nárok nevznikne. Štandardná čakacia doba je 6 mesiacov.

Okrem toho sa v ppoistných podmienkach určuje aj tzv. doba prežitia, to znamená, že ak má vzniknúť nárok na poistné plnenie, poistený po zistení kritickej choroby musí prežiť stanovenú dobu, napr. 1 mesiac. Keby pred koncom čakacej doby zomrel, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb právo nevznikne, ale vtedy prichádza nárok na poistné plnenie pre prípad smrti.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.