Home

Nachádzate sa tu

Zmena vlastníctva poistenej veci

Podľa § 812 Občianskeho zákonníka zmenou vlastníctva poistenej veci poistenie zaniká, ak nie je dohodnuté inak. Keď predáte poistený dom, auto, loď alebo lietadlo, poistné krytie zaniká. To sa týka aj prípadu, keď vec prejde do Vášho vlastníctva po splatení leasingu (ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak). Poisťovni v tomto prípade oznámte jednoduchou formou, že došlo k tejto skutočnosti, zároveň požiadajte o vrátenie nespotrebovaného poistného do konca poistného obdobia. Priložte doklad o tom, že došlo k zmene vlastníctva, napríklad kúpnu zmluvu, faktúru, účtenku alebo oznámenie leasingovej spoločnosti o ukončení leasingu.

Vzor oznámenia o zmene vlastníka vozidla
Vzor oznámenia o predaji nehnuteľnosti