Aké prílohy potrebujete k daňovému priznaniu

9.3.2013

Aké prílohy musí daňovník – fyzická osoba dať k jednotlivým typom daňových priznaní?

Prílohy k daňovému priznaniu typ A
všetky kópie dokladov, preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň za rok 2012, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Potvrdením, ktorým daňovník preukazuje výšku príjmov zo závislej činnosti môže byť napríklad:
Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2012,
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.

Doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012, napr. kópia rodného listu dieťaťa; potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom / alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) / alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Kompletný zoznam príloh a spôsob, ako správne podať daňové priznanie si prečítajte TU