ASEKOL podporuje legislatívny zámer nového zákona o odpadoch

31.5.2013

BRATISLAVA 31. mája (WBN/PR) – Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení zastúpení kolektívnou organizáciou ASEKOL SK, ktorá organizuje a financuje celoštátny systém zberu a recyklácie elektroodpadu, vítajú legislatívny zámer nového zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Zákon prináša niekoľko veľmi pozitívnych zmien, ktoré výrobcovia a dovozcovia dlhodobo podporovali.

Veľkým pozitívom legislatívneho zámeru je posilnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení, ktorý sa už v súčasnosti uplatňuje a preukázal sa ako efektívny nástroj na zabezpečenie zberu a recyklácie určitých druhov odpadov. Tento princíp spočíva v zodpovednosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení za všetky fázy životného cyklu výrobku – od vývoja, výroby, predaja či marketingu až po zber a recykláciu odpadu zo svojich výrobkov. Jedná sa o najefektívnejší spôsob zabezpečenia zberu a recyklácie elektroodpadu, ktorý bežne funguje v iných krajinách Európskej únie.

“Ako ASEKOL SK už dnes pôsobíme v mene výrobcov a dovozcov na trhu s elektrozariadeniami a elektrodpadom a uplatňujeme v tejto oblasti rozšírenú zodpovednosť. Veríme, že aj po pripomienkovom konaní zostane legislatívny zámer zákona o odpadoch materiálom, ktorý by mohol posunúť Slovensko v tejto oblasti opäť trošku bližšie k vyspelejším krajinám,“ uviedol Ronald Blaho, riaditeľ spoločnosti ASEKOL SK. Dodal, že ASEKOL SK spolu s výrobcami a dovozcami elektrozariadení združenými v kolektívnej organizácii v plnej miere podporuje tento legislatívny návrh nového zákona o odpadoch.

Ďalším novým prvkom obsiahnutým v legislatívnom zámere je autorizácia kolektívnych organizácií, v rámci ktorej bude povinné preukázanie 100% zmluvného pokrytia na úrovni okresov. Z toho bude automaticky vyplývať povinnosť zbierať elektroodpad na celom území Slovenska. „Toto možno spôsobí spočiatku vyššiu administratívnu zaťaž, ale vnímame to ako dobrý návrh. Vytvorí sa tak mierna bariéra pre subjekty, ktoré sa venujú pri zabezpečovaní zberu iba lukratívnym lokalitám, kde je hustota obyvateľstva a výskyt elektroodpadu vysoký,“ vysvetlil Blaho. Do systému oddeleného zberu a spätného odberu táto zmena prinesie subjekty, ktoré berú oddelený zber a spätný odber elektroodpadu vážne a sú schopní venovať sa mu na celom území Slovenskej republiky. „Sme toho názoru, že keď sa predaj a distribúcia elektrozariadení realizuje na celom území Slovenskej republiky, tak aj autorizované kolektívne organizácie by mali zabezpečovať zber na celom území,“ hovorí Blaho.

Pozitívne vnímame aj návrh obmedzenia výkupu kovov od fyzických osôb -nepodnikateľov. Problém výkupní druhotných surovín totiž sužuje celú Európu a akékoľvek regulujúce opatrenia sú vítané. Kolektívne organizácie poukazujú na problém nekompletných starých elektrozariadení, ktoré ľudia odovzdávajú do výkupní s vidinou zisku.

„Takéto elektrozariadenia sa teda nikdy nedostanú na ekologickú likvidáciu či recykláciu, navyše z nich často unikajú nebezpečné látky v dôsledku neodborného zaobchádzania,“ upozornil Blaho. ASEKOL SK preto navrhuje, aby výkupne odoberali len preukázateľne kompletné staré elektrozariadenia, evidovali ich a odovzdávali výrobcom na zabezpečenie recyklácie. Pozitívny efekt by sa prejavil v rámci systému zberu elektroodpadu aj z hľadiska plnenia limitov zberu Slovenskej repubiky, ktoré sa budú v budúcnosti sprísňovať.

„Pevne dúfame, že vyššie opísané zmeny uvedené v legislatívnom zámere nového zákona o odpadoch budú nakoniec úspešne prijaté a povedú k ďalšiemu skvalitňovaniu procesov zberu a recyklácie elektroodpadu v Slovenskej republike,“ uzavrel Blaho.

O ASEKOL
ASEKOL SK s.r.o., je neziskovo hospodáriaca kolektívna organizácia, ktorá od roku 2010 organizuje a zabezpečuje celoštátny systém zberu a recyklácieelektroodpadu. Pri zabezpečovaní tohto systému úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi elektrozariadení , servismi, prepravnými spoločnosťami a spracovateľmi. ASEKOL SK združuje významných výrobcov a dovozcov spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky . Čo do veľkosti podielu výrobcov na trhu je druhou najväčšou kolektívnou organizáciou.