Aktualizácia poistenia podnikateľov

Rozumný hospodár, či už malý živnostník alebo generálny riaditeľ továrne alebo finančný riaditeľ akejkoľvek organizácie, by mali v dobrých aj zlých časoch dbať na ochranu majetku a svojej činnosti pred možnými rizikami. Je samozrejmosťou, že v zmysle zákona si kompetentný manažér pozve na pomoc odbornú firmu, špecializovanú na protipožiarnu ochranu, dá si vypracovať projekt, poplachový plán, inštaluje a pravidelne kontroluje hasiace prístroje, požiarne hydranty, či elektrickú protipožiarnu signalizáciu a pravidelne preškoľuje zamestnancov z požiarnej prevencie. Zavolá si tiež špecialistu na ochranu objektov proti vlámaniu a dá si namontovať vhodné uzamykacie systémy – bezpečnostné zámky, mreže, fólie na okná, elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS) alebo kamerový systém.

Rovnako prirodzené by malo byť aj zavolanie poisťovacieho makléra, ktorý odborne ocení riziká, pomôže s výberom poistných programov z viacerých poisťovní a predloží na podpis poistné zmluvy. Znie to pekne, napriek tomu približne 80 % aktívnych firiem na Slovensku nemá žiadne poistenie majetku ani zodpovednosti, pričom nerátam poistenie motorových vozidiel. Zostaňme teda pri predpoklade, že podnikateľ si uzavrel poistenie majetku, prerušenia prevádzky a zodpovednosti za škodu, prípadne ďalšie poistenia, napr. poistenie lomu strojov, poistenie nákladu alebo poistenie zásielok, poistenie pohľadávok, atď. Predpokladajme, že podnik má k dispozícii odborne zdatného poisťovacieho agenta alebo makléra, ktorý dokáže s odbornou starostlivosťou uzatvárať poistné zmluvy.

Poistné zmluvy sa často uzatvárajú na podnet banky alebo leasingovej spoločnosti, keď veriteľ chce od podnikateľa vybavenie vinkulácie vo svoj prospech, aby mal istotu, že v prípade poškodenia alebo zničenia predmetu financovania budú prednostne uspokojené pohľadávky poskytovateľa finančných zdrojov. Všetko sa väčšinou robí narýchlo a pod tlakom. Z praxe vieme, že z viacerých dôvodov je dosť problematické, keď sa poisteniu nevenuje dostatočná pozornosť pri uzatváraní poistenia, a najmä neskôr v priebehu poistenia. V zásade platí, že poistenie majetku podnikateľov by sa malo prehodnocovať častejšie ako väčšinou býva zvykom, a to pri každej významnejšej zmene – keď majetok pribudne alebo ubudne, keď sa rozšíri výrobný program alebo naopak, podnik určitú činnosť ukončí. Samozrejme je potrebné oznámiť zmenu adresy rizika, čiže sídla spoločnosti alebo adresu prevádzky, keď nová prevádzka pribudne alebo sa niektorá prevádzka zruší.

Ak má činnosť podniku výrazne sezónny charakter, napr. výroba vianočných ozdôb, predaj snežných skútrov alebo pneuservis, je vhodné poistiť zásoby k rozhodnému dňu, keďže ich stav z praktických dôvodov významne kolíše počas roka. V poistnej zmluve sa určí limit poistného plnenia, stanovia sa dátumy, ku ktorým sa nahlasuje stav zásob, napríklad k 15. dňu každého mesiaca, hodnoty sa na konci poistného obdobia spriemerujú a klient zaplatí (doplatí) vyúčtované poistné podľa zreálnených hodnôt.

Dobrá a pravidelná komunikácia medzi poisteným podnikom a poisťovacím maklérom, resp. poisťovňou je základným predpokladom, aby sa dalo povedať, že v podniku existuje niečo ako riadenie rizika. Nejde teda len o uzatváranie poistných zmlúv a prípadnú pomoc s likvidáciou poistných udalostí. Poistenie je potrebné aktualizovať, a to najmenej jedenkrát za rok, optimálne k výročnému dňu začiatku poistenia, pokiaľ nevznikne potreba zmien z vyššie uvedených príčin.

Na podnet poisťovne alebo z iniciatívy klienta je možné vykonávať rizikové prehliadky podniku nielen pred uzavretím poistenia, ako keby neskôr mal byť stav nemenný, ale aj v priebehu poistenia. Toto však robia systematicky len dve poisťovne na Slovensku, pokiaľ mi je známe. Je samozrejmé, že dobrá poisťovňa alebo maklér by mali po vykonaní rizikovej prehliadky vypracovať rizikovú správu, ktorú predložia klientovi. Správa by mala obsahovať odporúčania na nápravu prípadných nedostatkov. Darmo je v podniku vypracovaný projekt požiarnej ochrany a inštalované hasiace prístroje a požiarne hydranty, keď robotníci s vedomím svojho majstra zablokujú prístup k hydrantu a hasiacím prístrojom paletami s materiálom. Murphyho zákony spoľahlivo fungujú. Keď horí, hasiči sa nevedia dostať k hydrantu a nemajú vodu na hasenie, čo je v rozhodujúcich minútach po vzniku požiaru typické. 

V posledných rokoch sa v praxi stretávame s niektorými chybami pri uzatváraní alebo následnom (ne)riadení poistenia podnikateľov spôsobených práve nedostatočnou komunikáciou medzi klientom a maklérom. Tu sú niektoré zistenia.

 • Poistenie od stola – agent alebo maklér, ani nikto z poisťovne vôbec nevideli, čo poisťujú, nikto nevykonal obhliadku podniku, preto ani nemohol klienta upozorniť na prípadné nedostatky, napr. zanedbané požiarne revízie, hasiace prístroje po expirácii, atď.
 • Klient platí za poistenie proti krádeži vlámaním, pričom v zmysle poistných podmienok pri nedostatočnom zabezpečení predpísanými bezpečnostnými prvkami (bezpečnostné zámky, mreže, EZS) mu v žiadnom prípade nemôže byť poskytnuté poistné plnenie.
 • Adresa rizika bola nesprávne identifikovaná – klient si poistil cudziu budovu, vzdialenú 250 metrov od haly, ktorú si myslel, že má poistenú. Zistili sme to prostredníctvom listov vlastníctva. Keby vyhorel, nedostane nič.
 • Klient si poistil výrobnú halu len na poistnú sumu 200 000 €, ktorá sa rovná výške úveru v banke, pričom nová (východisková) hodnota podľa znaleckého posudku je 600 000 €, teda trikrát vyššia. Keby došlo ku škode, poisťovňa by pravdepodobne pri výpočte poistného plnenia uplatnila podpoistenie. Napr. keby bola škoda 300 000 €, poistné plnenie bude len 100 000 €. Princíp podpoistenia klientovi nikto nevysvetlil, možno tomu agent ani sám nerozumel.
 • Podnik prikúpil (postavil) ďalše budovy alebo časti budov, ale poistnú zmluvu nezmenil. V inom prípade bola poistená doslova garážová firma, ktorá sa medzičasom rozrástla na 10-násobok, to sa týka hodnoty majetku aj ročného obratu. Tým sa postupne dostal klient do výrazného podpoistenia.
 • V jednej z výrobných hál bola zastavená výroba, hala je už 8 mesiacov opustená a chystá sa tu rekonštrukcia. Toto je tiež potrebné bezodkladne oznámiť, lebo odrazu ide o úplne iné riziká, ktoré v štandardnom poistení majetku väčšinou spadajú medzi výluky.
 • Firma začala skladovať nebezpečné látky, ale nenapadlo im, že by si mohli uzavrieť pripoistenie enviromentálnej zodpovednosti.
 • V bezprostrednom susedstve podniku vznikla prevádzka píly, čo je výrazná zmena rizikových pomerov podniku. Túto skutočnosť by mal klient oznámiť poisťovni ako každú inú zmenu.
 • Pri uzatváraní poistenia zodpovednosti podnik predával svoje výrobky len na území Slovenska, neskôr rozšíril svoju činnosť aj na niektoré okolité štáty, túto skutočnosť však neoznámil poisťovni ani svojmu maklérovi. Akýkoľvek nárok na náhradu škody spôsobenej v zahraničí by bol zamietnutý poisťovňou.
 • Zistili sme, že podnik platí za úrazové poistenie sedadiel v motorovom vozidle, ktoré už pred 3 rokmi predali.
 • Výrobná linka úverovaná bankou bola kvôli „úspore“ na poistnom poistená len proti majetkovým (živelným) rizikám, pričom v banke si to nikto nevšimol, hoci podmienky úverovej zmluvy jasne hovoria o kompletnom strojnom poistení. Keby došlo k lomu stroja, na poistné plnenie nárok nevznikne.
 • Interiérová firma, ktorej ťažisko podnikania spočíva vo výrobe nábytku na zákazku nemá pripoistenie prerušenia prevádzky, pričom má vysoké fixné náklady na mzdy 35 zamestnancov, splátky úverov a leasingu za investície do špičkovej technológie. V prípade požiaru by podnik pravdepodobne trpel nedostatkom prevádzkového kapitálu z dôvodu výpadku výroby. Toto riziko finančnej straty je možné kryť, stále sa však podceňuje.

Apelujem na podnikateľov, aby ste si našli čas a pozornosť na prehodnotenie svojej poistnej ochrany. Zavolajte si svojho agenta, aby sa Vám pozrel na poistky, vyplňte zopár dotazníkov a investujte energiu do jedného alebo dvoch osobných stretnutí. Ak žiadneho agenta nemáte, ozvite sa nám, poradíme vám ako postupovať.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >