Čo má obsahovať poistenie zodpovednosti?

Je možné vôbec štandardizovať poistenie zodpovednosti? Tak, ako je každá firma svojim spôsobom jedinečná, aj poistenie by malo túto jedinečnosť v konečnom dôsledku odrážať. Napriek uvedenému je možné pre rôzne subjekty určiť spoločné znaky a štandardný obsah poistenia zodpovednosti. Jedinečnosť konkrétneho poistenia potom spočíva v použitých rozšíreniach a výlukách jeho štandardného rozsahu.

Pri stanovení rozsahu poistenia je potrebné si uvedomiť, a to najmä pri subjektoch pohybujúcich sa v západnej Európe (či už svojou činnosťou alebo výrobkami), že z oblasti s nízkou vymožiteľnosťou práva (Slovensko) prechádzajú do oblastí s vysokou vymožiteľnosťou práva. V prípade škody preto neplatí to staré známe „však to nejako dohodneme“ a náhrada za škodu (a to nie vo výškach ako na Slovensku) je tvrdo vymáhaná aj za cenu likvidácie škodcu. Konštrukcia poistenia pozostáva z nasledovných komponentov:

  • Vymedzenie toho, z čoho t.j. z akých činností poisteného a jeho výrobkov vzniknuté škody sú poistením kryté
  • Rozsah poistenia (teda aké škody a čo všetko poistenie kryje)
  • Časová účinnosť poistenia – tzv. spúšťač poistenia („trigger“)
  • Územná pôsobnosť poistenia ( teda na ktorých územiach sú škody poistené)
  • Výluky z poistenia (t.j. čo nie je poistené)
  • Rozšírenia poistenia (čo je naviac oproti štandardu poistené)

Štandardný rozsah poistenia

Poistenie zodpovednosti v rozsahu podľa uzavretej poistnej zmluvy a poistných podmienok poskytuje poškodenej osobe náhradu za škodu, za ktorú je podľa zákonov zodpovedný klient poisťovne (poistený), pričom škodu spôsobil inej osobe ako je on sám a poisťovňa. Táto poškodená osoba sa práve preto často označuje ako tzv. tretia osoba.

Škody musia spĺňať podmienku náhodnosti v zmysle § 788 OZ. Za náhodnú udalosť sa pokladá udalosť, o ktorej účastníci poistenia predpokladajú, že môže nastať, ale v čase uzavretia poistenia nevedia kedy, a či k nej vôbec príde. Obvykle sa poistenie vzťahuje na všetky činnosti poisteného a na všetky výrobky podľa jeho výrobného programu. Štandardný rozsah moderného poistenia zodpovednosti za škodu má automaticky v jednom balíku obsahovať:

  • náhradu za spôsobenú škodu na veci alebo na zdraví spôsobenú tretej osobe
  • náhradu za ďalšie škody (iné ako na veci a/alebo zdraví), vzniknuté v priamej príčinnej súvislosti so škodou na veci alebo zdraví – tzv. následné škody (v anglosaskej terminológii tzv. consequential losses)
  • náhradu za náklady na vyšetrenie príčin a za zistenie výšky škody
  • náklady obrany poisteného pred (neoprávnenými) nárokmi na náhradu škody

Moderná poisťovňa znáša náklady šetrenia a obrany na vlastné náklady (tvoria však súčasť celkovej škody) a šetrenie, resp. obranu organizuje v súlade so zmluvnými dokumentmi a zákonnými požiadavkami a v neposlednom rade s cieľmi a záujmami klienta. Osobitne upozorňujem na skutočnosť, že obrana klienta obsahuje nielen preskúmanie možnej minimalizácie výšky škody, ale aj dokonca úplného vyvinenia poisteného zo škody.

Je skutočnosťou, že mnohokrát poškodení žiadajú oveľa vyššiu náhradu, ako im zákonne prislúcha. Poškodený má nárok obdržať náhradu za utrpenú škodu v rozsahu a výške podľa zákona. Nie menej, ale ani viac. Ochranu a obranu poisteného pred nárokmi na náhradu škody a jej účinnú minimalizáciu je preto potrebné považovať za mimoriadne dôležitú súčasť poistenia .

Poistná zmluva vždy definuje, na aké činnosti (prevádzku) a vyrábané a dodané veci/ výrobky (z ktorých teda škody môžu vzniknúť) sa poistenie vzťahuje. Pri právnických osobách sú to obvykle všetky činnosti podľa výpisu z obchodného registra a všetky výrobky podľa výrobného programu spoločnosti.

Samostatnou kapitolou sú poistné sumy a spoluúčasť. Poistná suma je najvyššia suma, ktorú poisťovňa sľúbila , že v prípade škody uhradí poškodenému za poisteného, spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Výška poistnej sumy a spoluúčasti je hodná osobitnej diskusie. Som toho názoru, že nemá zmysel voliť nízke poistné sumy, ktoré v prípade vyššej škody nezabezpečia ďalšiu zdravú existenciu klienta. Pre štandardný rozsah poistenia by poistná suma mala byť rovnaká. V prípade právnických osôb poistné sumy vo výške niekoľko tisíc až pár desiatok tisíc euro naozaj nemajú zmysel.

V neposlednom rade pri poistení je dôležitá otázka výšky poistného (v anglosaskej terminológii „Premium“). Niektoré poisťovne aj pod tlakom klientov za účelom zníženia poistného nezahrnú do poistenia následné škody a/ alebo obranu bez náležitého vysvetlenia. Pokiaľ si klient neuvedomí pravý význam toho, čo takto nemá poistené, môže byť pri vzniku škody veľmi prekvapený. OZ reguluje problematiku poistných zmlúv v §788 a nasledujúcich. Každá poistná zmluva je postavená na určitej časovej podmienke vzniku škody, po ktorej splnení, pri inak splnených dojednaniach poistnej zmluvy, vzniká nárok na náhradu škody. Táto podmienka alebo „spúšťač“ poistenia (v anglosaskej terminológii často nazývaný „trigger“) a jeho stanovenie je mimoriadne dôležité a bude predmetom ďalšej časti seriálu.

Viktor Tegelhoff, autor článku
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >