Dôsledky neplatenia poistného

#všeobecné 5.12.2015

Platobná disciplína na Slovensku je vo všeobecnosti katastrofálna. Sú dokonca tiežpodnikatelia – špekulanti, či doslova zlodeji a podvodníci, ktorí nezaplatia svoje účty a potom sa z toho všelijako vykrúcajú a účelovo si dajú schváliť zákony, len aby nemuseli zaplatiť. Nezaplatené pohľadávky sú peniaze, ktoré na druhej strane niekomu chýbajú. Tovar bol dodaný, služba poskytnutá, práce vykonané, ale peniaze neprišli, pretože ich väčšinou ukradli. To je však iná téma.

Poisťovníctvo má svoje špecifiká aj v tejto oblasti. Mal som v minulosti niekoľko klientov, ktorí uzavreli poistenie, lebo to zákon, banka alebo obchodný partner od nich žiadali ako podmienku spolupráce či poskytnutia úveru, zaplatili nanajvýš prvú štvrťročnú splátku a potom už nikdy nič. „Poisťovňa je bohatá, nech počká. Veď sa nezbláznia! Určite poisťovni peniaze nechýbajú!“, hovorí drzo a bez hanby notorický neplatič. S takými „klientami“ som rýchlo skončil, pretože mi to priamo prikazujú pravidlá o sprostredkovaní poistenia: „Sprostredkovateľ nesmie dojednať poistenie s klientom, u ktorého je dôvodný predpoklad, že si nebude riadne a včas plniť svoje záväzky.“ Kamarát – nekamarát, z hrušky dole.

Stretol som sa aj s prípadom, kedy majiteľ továrne ABC túto vytuneloval a nechal zbankrotovať, pričom zanechal veľké dlžoby a aj nedobytnú pohľadávku mnoho tisíc eur dlžného poistného. Pôvodný majetok podniku odkúpil pod hlavičkou svojej novej firmy ABC Plus od správcu konkurznej podstaty. Aj toto je u nás možné! Chcel sa opätovne poistiť v rovnakej poisťovni. Poisťovňa si porovnala databázu dlžníkov a zistila zhodu konateľa v skrachovanej firme s údajmi v novej firme. Odmietla ho poistiť a zrejme má navždy v tejto poisťovni dvere zatvorené. Poisťovne sa u nás k neplatičom väčšinou správajú štandardne prísne.

Nezaplatené poistné v PZP

Keď klient nezaplatí za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP), riskuje takmer rovnako, ako keby bol nepoistený. Zákon o PZP hovorí, že v prípade škody bude poškodený normálne odškodnený, ale poisťovňa od poisteného škodcu bude spätne vymáhať celú škodu, ak je v omeškaní s platením poistného. V prípade, že je v omeškaní viac ako 1 mesiac, poistenie zaniká a nárok na výplatu plnenia vôbec nevzniká, potom dochádza k odškodneniu prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), ktorá obhospodaruje garančný fond. SKP odškodní poškodeného a spätne vymáha celú sumu od škodcu. Výška škody v prípade PZP sa môže vyšplhať do desiatok tisíc alebo aj miliónov eur.

Kvôli poriadku dodám, že dlžné poistné do zániku poistenia si vždy poisťovňa vymáha od poistníka. Toto platí aj pri všetkých ostatných typoch poistenia. Poisťovňa do posledného dňa platnosti poistnej zmluvy poskytuje poistné krytie, preto chce za to svoje zaslúžené peniaze.

Neplatenie v majetkovom poistení

Vychádzajúc z platných pravidiel môžem povedať, že pri väčšine poistení majetku a zodpovednosti (okrem PZP) platí pravidlo, že poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. Môžete dostávať upomienok, koľko len chcete, právne záväzný je až list v bielej obálke s doručenkou, pričom ústrižok s dátumom prevzatia sa vracia do poisťovne a od uvedeného dátumu beží lehota 1 mesiac do zániku poistenia. Až do posledného dňa platnosti poistnej zmluvy poisťovňa normálne kryje riziká a je povinná plniť v prípade poistnej udalosti.

Ako je to pri životnom poistení?

Nezaplatenie poistného v životnom poistení má obvykle väzbu na zánik poistenia ako pri poistení majetku alebo zodpovednosti. Treba však hovoriť o (ne)výhodnosti skončenia s platením, pretože sa väčšinou popri krytí rizík aj vytvára finančná rezerva. Čoraz viac produktov má vo všeobecných poistných podmienkach upravené pravidlá, mám na mysli redukciu alebo splatený stav.

Keď napr. prestanete platiť poistné za kapitálové životné poistenie a poistné podmienky to stanovujú, môže sa poistná suma zredukovať, čiže znížiť primerane k výške doteraz zaplateného poistného, alebo sa zníži doba, ktorá doteraz uplynula od začiatku poistenia, prípadne sa zmena týka ďalších parametrov (sú na to vzorce).

Pri investičnom životnom poistení v prípade neplatenia poistného po určitom stanovenom čase, spravidla 6 mesiacov, sa dostáva poistná zmluva do tzv. splateného stavu. Treba si však uvedomiť, že čím neskôr od začiatku poistenia k takejto situácii dôjde, tým menšie straty dopadnú na vrub klienta. Náklady spojené s uzavretím a správou poistenia sú rozpočítané na celú pôvodne dohodnutú poistnú dobu, preto napr. pri 30-ročnom poistnom programe bude nevýhodné prestať platiť povedzme už po 2 rokoch. Vtedy zrejme nedostane klient nič.

Platenie poistného pri obchode na diaľku

A ako je to pri online uzatváraní poistenia? Podľa zákona poistenie môže vzniknúť dvomi spôsobmi, a to podpísaním poistnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, alebo zaplatením prvého, či jednorazového poistného. Pri obchode na diaľku sa žiadna zmluva nepodpisuje, pretože všetko prebieha bez papierov, čiže elektronicky. Poistenie teda vzniká zaplatením poistného. Nestačí preto len vyklikať si poistku cez online porovnávač, je nutné dokončiť celý proces uzatvárania a zaplatiť predpísanú splátku poistného, najlepšie ihneď. Poistné krytie štandardne vzniká až zaplatením. Keď sa poistíte a s platbou čo i len niekoľko dní meškáte, poistné krytie nevznikne, kým nezaplatíte.

Niektoré poisťovne poskytujú inštitút predbežného krytia, t. j niekoľko málo dní medzi spísaním poistnej zmluvy a zaplatením poistného, aj tak je však lepšie zaplatiť ihneď, pretože poistné je spravidla splatné prvý deň poistného obdobia alebo v deň začiatku poistenia. Odporúčam všetkým, aby platili načas, presne v deň splatnosti.

Čiastočne zaplatené poistné je nezaplatené

Keď zaplatíte menej peňazí ako je predpísaná splátka, podľa zákona sa to posudzuje tak, ako keby ste nezaplatili vôbec, a to so všetkými dôsledkami, popísanými vyššie. Napr. pri online uzatváraní PZP namiesto predpísaných 100 € sa rozhodnete zaplatiť len 80 € s tým, že zvyšných 20 € pošlete neskôr, máte smolu. Poistenie vôbec nevznikne. Dajte si preto pozor pri platení. Plaťte presné sumy a načas.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >