Právna poradňa: dôsledky nezaplatenia PZP

Neuhradili ste platbu za povinné zmluvné poistenie? Aké sú právne a finančné dôsledky nezaplatenia PZP na Slovensku? Ako postupovať v prípade spôsobenia dopravnej nehody v čase nezaplateného PZP? Na tieto aj ďalšie otázky nám odpovedajú advokáti Mgr. Martina Lovász a Mgr. Bc. Peter Lovász z advokátskej kancelárie Lovász Legal.

Situácia: Klient poisťovne omylom zabudol uhradiť platbu za povinné zmluvné poistenie a spôsobil dopravnú nehodu v čase, kedy nemal zaplatené PZP. Spôsobil škodu na aute vo výške 5 000 € a zranil vodiča (živnostníka), ktorý je kvôli nehode práceneschopný a požaduje finančnú kompenzáciu za škodu na zdraví vo výške 10 000 €. Existuje spôsob, akým situáciu riešiť v prospech poisteného?

Ak klient poistku nezaplatil, škodu uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. poistného garančného fondu. Sumu však bude od nepoisteného klienta vymáhať, a to do výšky hodnoty jeho osobného majetku. Povinné zmluvné poistenie predstavuje zákonnú povinnosť, ktorá má chrániť zraneného vodiča, v tomto prípade živnostníka a jeho majetok pri dopravných nehodách a škodových udalostiach. Povinné zmluvné poistenie, teda aj Slovenská kancelária poisťovateľov, kryje okrem škody na aute, ujmy na zdraví aj stratu na ušlom zisku poškodeného vodiča živnostníka.

Aké sú právne dôsledky pre vodiča v prípade nezaplatenia poistného za povinné zmluvné poistenie vozidla?

Dôsledky nezaplatenia poistného sa líšia podľa toho, o ktorú splátku ide. V prípade prvého nezaplateného poistného, poistenie nie je platné a vodič musí uzatvoriť novú zmluvu.

Ak sa jedná o nezaplatenie určitej splátky poistenia, môžu nastať dve situácie. Pri zmluvách uzatvorených do 31. 5. 2015, poisťovňa zruší poistenie a vodič jej musí doplatiť dlžné poistné, avšak platí, že vodič sa musí znova poistiť v tej istej poisťovni.

Pri zmluvách uzatvorených po 31. 5. 2015, plynie výpovedná doba 1 až 3 mesiace, kedy vodič zaplatí dlžné poistné a poisťovňa ukončí poistenie po uplynutí výpovednej lehoty. Ďalšie poistenie môže vodič uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni. 

Do akej výšky môže byť udelená pokuta za nezaplatené PZP pri cestnej kontrole?

Pokuta za nezaplatené povinné zmluvné poistenie sa môže vyšplhať až do výšky 3 320,- EUR.

Má povinné zmluvné poistenie význam aj pre vozidlo, ktoré je dlhodobo zaparkované a nejazdí? Môžem prestať platiť poistné?

Vzhľadom na skutočnosť, že povinné zmluvné poistenie predstavuje zákonnú povinnosť každého majiteľa vozidla, je potrebné platiť ho do momentu, kedy by vozidlo nebolo oficiálne – dočasne alebo trvale vyradené z evidencie. Keďže nemá význam zbytočne platiť povinné zmluvné poistenie, keď vozidlo dlhodobo nejazdí v cestnej premávke, odporúčame vyradiť ho z evidencie. Ak tak neurobíte aj napriek tomu, že vozidlo bude stáť len “na dvore,” je Vašou zákonnou povinnosťou platiť poistné aj naďalej. 

Ako má postupovať poškodený, keď mu škodu pri dopravnej nehode spôsobí vodič na nepoistenom vozidle?

Vzniknutú škodu by mu mala v takom prípade preplatiť Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu. S nárokom sa musí obrátiť poškodený práve na ňu. Slovenská kancelária poisťovateľov bude mať regresný nárok voči nepoistenému vinníkovi a preplatenie celej sumy bude od neho vymáhať. Vinník ručí za spôsobené škody do výšky svojho osobného majetku.

Ak si požičiam vozidlo od príbuzného alebo od priateľa, spôsobím škodu a zistím, že je vozidlo nepoistené, aké to má pre mňa dôsledky? Ja som predsa o tom nevedel, že je auto nepoistené a ani nie som povinný platiť PZP za cudzie auto.

V tomto prípade bude za spôsobenú škodu zodpovedný vodič vozidla. Neospravedlní ho ani to, že nevedel, že vozidlo nie je poistené. Bude zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí. Za škodu na zdraví, živote ako aj majetku. Náhradu škody bude musieť platiť z “vlastného vrecka”. Vodič vozidla, ktorý spôsobil škodu, by bol okrem iného zodpovedný aj za škodu na zdraví, ak by sa pri dopravnej nehode zranil jeho spolujazdec.

Ako sa líšia dôsledky neplatenia poistného v rôznych druhoch poistenia, ako je napríklad PZP a havarijné poistenie?

Na úvod treba povedať, že havarijné poistenie nie je povinným poistením. Povinné platenie splátok nastáva pri havarijnom poistení až v prípade dobrovoľného uzatvorenia zmluvy. Okrem toho je rozdiel aj v osobe, ktorej bude v prípade poistnej udalosti vynahradená škoda. Z havarijného poistenia bude preplatená škoda len na aute poisteného. Odpoveď na otázku, aký je rozdiel pri neplatení uzatvoreného havarijného poistenia je predovšetkým taká, že v prípade, ak nie je zaplatené prvé poistné alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie automaticky zanikne. Poistenie rovnako zanikne, ak poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Výzva obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude poistné zaplatené. To isté platí, ak by bola zaplatená len časť poistného.

Ako môže neplatenie poistného ovplyvniť budúce možnosti poistenia a ceny poistných produktov?

V prípade ak vodič neplatil povinné zmluvné poistenie a zaniklo mu, môže sa rozhodnúť uzatvoriť novú zmluvu. Poisťovňa mu môže v takomto prípade navýšiť poplatky za opätovné uzatvorenie novej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení. Rovnako tak sa neplatenie povinného zmluvného poistenia môže negatívne odraziť na dôvere poisťovne voči vodičovi a tá s ním nemusí v budúcnosti chcieť uzatvoriť novú zmluvu. V prípade, ak by poisťovňa pristúpila k uzatvoreniu novej zmluvy, negatívna skúsenosť z minulosti sa môže premietnuť do zvýšených cien poistného pri produktoch.

Čo konkrétne musím urobiť, ak už nemám vozidlo – predal som ho a prepísal alebo je staré a pokazené a už nechcem platiť poistné za PZP? 

V prípade predaja vozidla môžete ukončiť povinné zmluvné poistenie. Ako pôvodný majiteľ vozidla musíte podať výpoveď práve Vy.

Ak je vozidlo staré/pokazené, najvýhodnejšie je odhlásiť ho z evidencie. Bude potrebné spísať žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel a podať ju na príslušnom dopravnom inšpektoráte, odovzdať technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s evidenčným číslom, predložiť doklad totožnosti a zaplatiť správny poplatok. Podotýkame však, že odhlásené vozidlo sa nesmiete v žiadnom prípade používať v cestnej premávke.

Ako môže právnická kancelária pomôcť klientom pri riešení problémov súvisiacich s poistným a dopravnými priestupkami?

Advokátska kancelária môže tak ako v každej inej situácii poskytnúť klientom cenné rady a informácie v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z priestupkov. Advokátska kancelária môže sledovať zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa poistenia a dopravy a informovať klientov o dôležitých zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť ich práva alebo povinnosti. Klient môže požiadať o právne zastúpenie, na základe ktorého ho bude advokátska kancelária zastupovať, predkladať dôkazy, podávať zaňho podania, navrhovať postupy a preskúmavania, či zastupovať klienta pred súdom.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >