Koniec poisťovne ASTRA – patová situácia alebo šachmat?

Dňa 31. augusta 2015 stratila poisťovaciu licenciu OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Prísť o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti znamená, že poisťovňa nesmie viac uzatvárať nové poistné zmluvy ani dodatky o ďalších pripoisteniach, nemôže poskytovať asistenčné služby, ani likvidovať poistné udalosti a vyplácať poistné plnenia.

Došlo k zvláštnej situácii, keď predtým uzavreté poistné zmluvy sú naďalej platné, ale keď dôjde ku škode a klient nahlási poistnú udalosť, poisťovňa nemôže urobiť nič iné ako postúpiť nárok poškodeného garančnému fondu v Rumunsku, domovskom štáte materskej spoločnosti ASTRA, ktorej tamojší dozorný orgán uvalil nútenú správu, čiže jej odobral licenciu. O bankrote ASTRA poisťovne sme informovali už začiatkom septembra tu.

Národná banka Slovenska (NBS) podala informáciu klientom už 18.9.2015, ide však viac o všeobecné zásady, vytiahnuté zo zákonov ako užitočné rady, ako má klient postupovať. Pritom NBS nemá kompetencie zasahovať do činnosti pobočky poisťovne z iného členského štátu, pretože systém licencovania a dozorovania finančných inštitúcií v Európskej únii je postavený na pravidlách v domovskom štáte, v danom prípade v Rumunsku. NBS teda vydala len nezáväzné odporúčanie.

NBS okrem iného radí klientom so zmluvou o povinnom zmluvnom poistení (PZP), aby si uplatňovali preplatenie nárokov poškodených v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP), pričom sa opiera o zákon jednoznačne určujúci SKP, aby preplácala škody v prípade platobne neschopnej poisťovne. Tento režim môže byť však uplatnený až potom, čo súd právoplatne rozhodne o likvidácii poisťovne a ustanoví likvidátora. Žiadne poistné plnenie zrejme SKP nepreplatí skôr, kým nebude mať z Rumunska informáciu o právoplatnom skončení všetkých súdnych sporov, týkajúcich sa prípadu odobratia licencie materskej poisťovne ASTRA, ktorá sa proti rozhodnutiu štátu odvolala a proces sa môže ťahať ešte dlhé mesiace alebo aj roky. Aj v pondelok 23.11.2015 bolo v Bukurešti pojednávanie, ktoré bolo opäť odročené, tentoraz na 3.12.2015.

Aké má klient možnosti v prípade poistnej udalosti? Všetky škody, nahlásené do 31.8.2015 a otvorené poistné udalosti poslala slovenská ASTRA v priebehu septembra na likvidáciu do Rumunska, aby sa nimi zaoberal rumunský garančný fond. Škody hlásené po tomto dátume nesmie ASTRA registrovať, musia si ich klienti vybavovať sami, vyplnením formulára na stránkach poisťovne alebo NBS. Zdanlivo komfortné postavenie klienta, ktorý uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu a splnil svoju základnú povinnosť ako poistník tým, že zaplatil poistné a má naviac k dispozícii dobre mienené rady NBS, bohužiaľ naráža na tvrdú realitu praktických problémov a faktov.

V skutočnosti ide nielen o slovenských, ale aj maďarských a rumunských klientov, ktorí mali pred odňatím licencie uzavretých a platných (aktívnych) približne 2 milióny poistných zmlúv. Rumunský garančný fond je zaplavený stovkami tisíc nárokov na likvidáciu poistnej udalosti a ďalšími niekoľko sto tisíc nárokov na vrátenie nespotrebovaného poistného zo zrušeného poistenia z dôvodov, ktoré určuje zákon – u nás napr. zrušenie poistenia pri predaji majetku, prepise vozidla, ale aj zrušenie dohodou, ktoré teraz prebieha. Rumunský garančný fond nie je zrejme na taký nápor personálne ani organizačne pripravený, ani sa nečudujem, pretože ide o výnimočnú situáciu.

Pre väčšinu z 22 000 slovenských klientov je nepríjemná aj jazyková bariéra. Podľa dokumentov, ktoré zverejnil rumunský garančný fond, by mali postupne zriadiť likvidačných zástupcov v krajinách, kde ASTRA pôsobila. Zatiaľ nie je známe, že by boli zriadené takéto centrá v inej krajine okrem Rumunska. Pri riešení nárokov pracovníci garančného fondu zatiaľ aktívne komunikujú iba po rumunsky a po anglicky. Slovenskí klienti však majú poistnú zmluvu a všetku dokumentáciu v slovenskom jazyku.

V posledných dňoch posielala ASTRA všetkým klientom listy s návrhom na zrušenie poistenia dohodou k 30.11.2015, aby sa čím skôr dostali z nevýhodného a právne neistého postavenia, kedy poistná zmluva platí, ale likvidácia poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia z havarijného alebo majetkového poistenia je v nedohľadne a keď vznikne nárok ich poškodeným z PZP, vôbec si neviem predstaviť, ako sa bude likvidovať, Tento návrh dohody odporúčam jednoznačne prijať a od 1.12.2015 uzavrieť poistenie v inej poisťovni, napríklad aj prostredníctvom online porovnávača.

Keď klient prijme dohodu o ukončení poistnej zmluvy, v šachovej terminológii ide o patovú situáciu, akúsi remízu, pretože problém nespotrebovaného poistného aj tak musí riešiť rumunský garančný fond, ale kedy sa svojich peňazí dočkáte, nevie nikto. Zatiaľ nedostupných niekoľko desiatok eur môže byť však zanedbateľná suma oproti veľkej poistnej udalosti, ktorá sa môže stať kedykoľvek a kdekoľvek. V takom prípade by bolo nepríjemné vymáhať poistné plnenie od garančného fondu bez akýchkoľvek nárokov na rýchlosť a kvalitu likvidácie, nehovoriac o tom, že limit odškodnenia bol stanovený na 450 000 rumunských lei, čo je v súčasnosti približne 100 000 EUR na každého žiadateľa. Predstavte si, že Vám zhorí dom za 200 000 €, poistený v ASTRA poisťovni, nakoniec dostanete bohviekedy najviac polovicu výšky škody a ste bezdomovec. Tak vtedy by išlo už o šachmat.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >