Možnosti obrany voči nárokom na náhradu škody

Zákon poskytuje niekoľko možností obrany pred nárokmi, na ktoré sa niekedy dokonca často zabúda.

Jedna možnosť obrany existuje podľa § 420 Občianskeho zákonníka (OZ), ods. 2): „Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil“.

Uvedené v praxi znamená, že ten, proti ktorému sú smerované nároky na náhradu škody, sa môže zo škody vyviniť, ak preukáže, že škodu nezavinil. Problém je však vždy to „preukázanie“.  Inými slovami, podľa okolností, a žiaľ, vo väčšine prípadov, to znamená nutnosť angažovať a financovať znalcov a právnych zástupcov, ktorí preukážu „nezavinenie“.  Platí to o to viac najmä v prípadoch, ak proti subjektu stojí „silný“ partner, používajúci proti osobe svoju právnu elitu. V prípade poistenia hradí poisťovňa aj náklady šetrenia a obrany.

Už  spomínaný § 415 OZ hovorí: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí“. Pod pojmom „ každý“ zákon hovorí nielen o škodcovi, ale aj o potencionálne poškodenom. Tento sa teda nemôže chovať tak, že mu je to jedno, škodu aj tak zaplatí škodca. Musí teda prispieť k zábrane škody a jej minimalizácii. Ak tak nerobí, môže sa stať spoluzodpovedným za škodu.

Niekedy vhodná obrana pred nárokmi na náhradu škody je použitie § 417, ods. 1) „Komu škoda hrozí, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia“. Tu by som chcel osobitne upozorniť na povinnosť odvracania už hroziacej (!) škody, a chovanie podľa „nebudem nič robiť, aj tak škodca mi musí všetko uhradiť“, je neprípustné.

Zavinenie znamená skutočnosť, že konkrétny subjekt (škodca) porušil právnu povinnosť. Ak aj napriek existencii porušenia právnej povinnosti (napr. niekým iným), ako aj vzniku škody a príčinnej súvislosti  medzi škodou a porušením zavinenie neexistuje, potom je subjekt zbavený viny, ak však nejde o osobitné zodpovednosti nepožadujúce zavinenie.  Keďže dôkazné bremeno spočíva na poškodenom, tento musí priniesť dôkazy.

Pre úplnosť chcem uviesť, že v niektorých prípadoch môže nastať situácia, že nárokovaná škoda je premlčaná. Problematika premlčacích dôb je pomerne zložitá. Upozorňujem, že pri obrane klienta je potrebné problematiku premlčania nárokov pri škode vždy dôkladne preskúmať. 

Záver 

Séria článkov o zodpovednosti si nerobí nárok byť presným právnym pojednaním. Má slúžiť pre zamyslenie sa nad zodpovednosťou, možnosťami a hranicami bežného poistenia zodpovednosti a ukázať čitateľovi základnú orientáciu v problematike zodpovednosti a jej poistení.

Pokiaľ uvedené riadky podnietia diskusiu alebo dokonca protiargumenty, potom účel  série článkov  bude splnený. 

Viktor Tegelhoff, autor článku
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >