Na dôchodok si nasporíme menej

Čo nám prinášajú zmeny v sociálnom poistení? Myslí to s nami socialistická vláda úprimne alebo ide o dobre premyslený trik, ako z nás opäť vytiahnuť peniaze? Ako sa dá týmto zmenám brániť? Oplatí sa vystúpiť z 2. piliera ako nám radí pán Fico? Máme aj možnosť zostať v dvojpilierovom systéme alebo vstúpiť, ak tam ešte nie sme.

Od soboty 1.9.2012 nás vláda obšťastnila zmenami v 2. dôchodkovom pilieri, ktoré vonkoncom nemožno označiť za výhodné pre občana – sporiteľa a budúceho dôchodcu. Zmeny vyplývajú z rýchlej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Zb. a zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Zb. zo dňa 10.8.2012 a budú sa realizovať v dvoch fázach.

Zmeny v 2. pilieri účinné od 1.9.2012

 • Zmena sadzby povinných príspevkov z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (z hrubej mzdy zamestnanca alebo mesačného hrubého zisku živnostníka).
  Doteraz sme si sporili na dôchodok z výplaty každé 11-te euro, odteraz máme možnosť si sporiť len každé 25-te euro. Aj keď Kaníkovu dôchodkovú reformu za druhej Dzurindovej vlády možno označiť za až  príliš ambicióznu, išlo o skvelú možnosť našetriť si na dôchodok "podľa zásluh", čo bola spravodlivá sociálna politika. Toto sa dnes ruší a už to nebude mať taký význam ako predtým.
 • Dobrovoľný vstup v období od 01. 09. 2012 do 31.01. 2013. Fyzická osoba, ktorá k 1.9.2012 nie je sporiteľom, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie.
  Ide o príležitosť pre približne 120 000 mladých ľudí, ktorí premeškali možnosť vstupu do 2 piliera v období od zrušenia povinného vstupu pre prvopoistencov bývalou Ficovou vládou až do 1.4.2012. Ďalších 20 000 občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a nestihli vstúpiť do 2. piliera, keď to bolo možné, majú záujem vstúpiť do 2. piliera. 
 • Dobrovoľný výstup v období od 01. 09. 2012 do 31.1.2013 doručením písomného oznámenia Sociálnej poisťovni.
  Využiť túto možnosť jednoznačne neodporúčame, pretože ide o dobrovoľné odovzdanie súkromného majetku bez akejkoľvek protihodnoty.

Významné zmeny v 2. pilieri a v sociálnom poistení účinné od 1.1.2013

 • Dobrovoľný vstup do 2. piliera. Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku. 
 • Možnosť platenia dobrovoľných príspevkov, ktoré budú v zmysle zákona o dani z príjmov nezdaniteľnou časťou základu dane, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane. Otázkou je, či ľudia budú ešte mať dôveru v také sporenie, ktoré podlieha mimoriadne silnému politickému riziku. Nestabilita z politických dôvodov veľa ľudí asi nepritiahne a budú hľadať formy zabezpečenia nezávislé od štátu.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. 02. 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý je k 01. 01. 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tlačivo predpísané zákonom. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v danom dôchodkovom fonde, je povinný toto tlačivo vyplniť, podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. 03. 2013. Sporiteľ, ktorý je k 01.01 2013 a k 29. 04. 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sa dňom 30. 04. 2013 stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ak nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyplnené a podpísané tlačivo.
  Ide o ďalší zlomyseľný trik súčasnej vlády, ktorá chce znehodnotiť občanom ich úspory, pretože sporiteľ, ktorý sa kedysi rozhodol pre akciový fond a nesplní si administratívnu úlohu, bude automaticky preradený do menej výkonného dlhopisového fondu, ten mu však pravdepodobne nepokryje ani infláciu.
 • Zmena zákona o sociálnom poistení. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd o vykonaní práce, budú od 01. 01. 2013 podliehať odvodovej povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Avšak do zákonného stropu odmeny sa nezapočítava poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ.
  Dohody sa výrazne predražia a podnikatelia budú znižovať mzdy alebo hľadať nelegálne formy zamestnávania načierno.
Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >