Návrh Zmeny skladby zabezpečenia úpadku cestovných kancelárií v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. – 2. časť

Spolupôsobenie poisťovní a garančného fondu

Dnešné znenie zákona 170/2018 Z.z. bude potrebné novelizovať a rozšíriť ho o garančný fond ako ďalšieho poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku. K dispozícií bude následne poisťovňa, banka a garančný fond.

Zloženie ochrany bude môcť nadobudnúť jednu z týchto skladieb:

a) poisťovňa + garančný fond

b) poisťovňa + garančný fond + banková garancia na spoluúčasť (vratné poistné) určenú poisťovňou

Funkcia banky v podobe vystavenia bankovej garancie ako aj garančného fondu bude obmedzená na zabezpečenie hotovosti pre príslušnú poisťovňu.

Práva a povinnosti poisťovni

Poisťovňa je hlavný partner CK a zodpovedá za zber a vyhodnotenie dostupných podkladov o CK a stanovuje výšku celkového rizika.  Navrhne poistné a spoluúčasť (vratné poistné) za svoj podiel na riziku. Ďalej informuje garančný fond prípadne príslušnú banku o výške obratu za zájazdy a sscr, a o výške rizika znášaného garančným fondom prípadne bankou. Časť krytá garančným fondom je vždy a pre všetky CK rovnaká, napr. 40% celého rizika.

Ďalej musí platiť podobne ako doteraz plus:

  1. každá CK musí mať dohodnuté poistné krytie najmenej do výšky 30 % obratu za zájazdy a sscr, a to podľa plánu alebo obratu v predchádzajúcom období ak bol vyšší, pričom poisťovňa zabezpečuje 60% a garančný fond 40% z neho (na príklad)
  2. poistná suma je horná hranica plnenia zo strany poisťovne, s výnimkou nadlimitného plnenia, ktoré ak bude potrebné, tak vzniklo chybným stanovením poistnej sumy a je zodpovednosťou poisťovni
  3. poisťovňa má právo určiť informačné povinnosti CK pred a v  priebehu poistného obdobia, najmä inkasa za predané poistené zájazdy a sscr, nové úvery a pod.
  4. zodpovednosť za správnosť výšky poistnej sumy nesie poisťovňa a preukazuje ju garančnému fondu
  5. poisťovňa nemá právo CK odmietnuť poistiť ak je súčet poistného,  vratného poistného (napr. aj v podobe bankovej garancie) a podielu GF rovný výške rizika.

Práva a povinnosti cestovnej kancelárie

Cestovné kancelárie sa budú musieť držať zákona rozšíreného o tieto body:

  1. CK nesmie prekročiť obrat, z ktorého vzišla poisťovňou určená výška poistného krytia
  2. CK má právo dohodnúť s poisťovňou a GF navýšenie poistného krytia v priebehu poistnej doby
  3. CK má právo vybrať si formu spoluúčasti (vratnej časti poistného), napr. z vlastných zdrojov, vo forme bankovej garancie resp. po dohode s poisťovňou resp. bankou tiež vo forme záložného práva na nehnuteľnosť
  4. zodpovednosť za správnosť podkladov a údajov vyžadovaných poisťovňou nesie konateľ CK

Postup pri úpadku cestovnej kancelárie

Rozhodnutie o tom či úpadok skutočne nastal alebo nie bude zodpovednosťou poisťovni. V prípade, že daná cestovná kancelária  nespolupracuje bude povinnosťou poisťovni zabezpečiť všetky potrebné činnosti súvisiace so zmapovaním situácie a zhromaždením potrebných podkladov a dokladov.

Ďalší postup pri likvidácií škody bude identický ako dnes. Po výplate škody oprávneným osobám poisťovňa spracuje záverečné vyúčtovanie a vyfakturuje si podiel znášaný garančným fondom resp. bankou. Banka znáša celú výšku garantovanej sumy s výnimkou prípadu, že škoda bude nižšia. V takom prípade sa bude banka riadiť svojimi pravidlami. Garančný fond uhradí poisťovni svoj percentuálny podiel na škode pričom nezohľadňuje prípadné podpoistenie.  Náklady na správu poistenia budú nákladom poisťovni.

Forma a prvotné naplnenie garančného fondu

Moje predstavy tohto najdiskutovanejšieho bodu v pokračovaní o týždeň.

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >