Novela zákona o cestnej premávke

Po viac ako dvoch rokoch platnosti zákona o cestnej premávke, zák. č. 8/2009 Z.z. schválila vláda návrh novely zákona, s cieľom znížiť úmrtnosť na cestách, zvýšiť ochranu chodcov a cyklistov, ako aj celkový objektívny stav bezpečnosti cestnej premávky a prehodnotiť niektoré ustanovenia zákona, ktorých účinnosť v praxi vyvolala potrebu zmien. Prinášame Vám najdôležitejšie zmeny, zavedené novelou č. 313/2011, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2011: 

Definícia prednosti v jazde
Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov
Bezpečné rozostupy na diaľniciach a rýchlostných cestách
Ľad a sneh na vozidlách
Parkovanie na chodníkoch
Odmietnutie vyšetrenia na požitie alkoholu pri dopravnej nehode
Povinnosť policajta pri pomalej jazde na diaľnici
Zadržanie vodičského preukazu
Zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla
Zmena závažných porušení cestnej premávky

Definícia prednosti v jazde

Novelou došlo k zosúladeniu definície prednosti v jazde s Viedenským dohovorom o cestnej premávke – doplneniu slova „náhle“, to znamená dať prednosť v jazde a počínať si tak, aby ten kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Ide o priamu nadväznosť na § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje povinnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky správať sa ohľaduplne, teda aj pre tých, ktorí jazdia po hlavnej ceste, na ktorú vychádza vozidlo vodiča, ktorému by na hlavnú cestu, vzhľadom na intenzitu cestnej premávky nebolo umožnené vyjsť bez toho, aby vodič idúci po hlavnej ceste bral na jeho zjavný úmysel ohľad. Obdobnú úpravu prednosti v jazde možno nájsť aj okolitých štátoch. 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov

Od novembra tiež platí zákaz zastavenia a státia vozidiel na chodníku v zónach s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zónach s plateným alebo regulovaným státím. Ide najmä o historické centrá miest, kde státie na chodníku – hoci aj pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky – nie je vhodné. Uvedené znamená, že na miestach kde doteraz bez dopravného značenia bolo možné parkovať na chodníku pri dodržaní voľnej šírky chodníka 1,5 metra pre chodcov, tak v prípade zóny s obmedzením státia, alebo regulovaným parkovaním alebo spoplatneným parkovaním, bude takéto státie zakázané.Za účelom zvýšenia ochrany najviac zraniteľných účastníkov cestnej premávky (chodcov a cyklistov) boli novelou prijaté viaceré zmeny v zákone. Novelou sa rozšírili povinnosti vodičov:
– vodič nesmie zastaviť vozidlo z dôvodu nezávislého od svojej vôle (napr. v kolóne vozidiel na priechode), ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Má sa tým umožniť chodcom resp. cyklistom, plynulo prechádzať cez priechod bez obchádzania stojaceho vozidla;
– vodič nebude mať možnosť predchádzať na priechodoch pre chodcov a cyklistov, ako aj bezprostredne pred nimi. Rozširujú sa totiž miesta, na ktorých je zakázané predchádzanie;
– povinnosť vodiča pri odbočovaní doprava neohroziť cyklistu idúceho rovno. Podľa novely vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Ide o situáciu, kedy má vodič odbočujúci vpravo po svojej pravej strane cyklistu a teda mu skríži jeho jazdnú dráhu. Je to analogické použitie všeobecného pravidla, podľa ktorého dáva prednosť ten, kto križuje dráhu inému;
– pri situácii, kedy odbočujú doľava súčasne cyklista aj vodič motorového vozidla, je cyklista naľavo od motorového vozidla (je povinný sa zaradiť čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla) a pri prechádzaní križovatkou sa musí zaradiť naspať na pravý okraj vozovky alebo na pravú krajnicu. Vodič odbočujúci doľava nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho doľava, čím sa zdôrazňuje všeobecná povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom.

V súvislosti s bezpečnosťou chodcov treba poukázať na ďalšiu zmenu, ktorá sa týka úpravy vzťahu dávania prednosti medzi električkou (vodičom električky) a chodcom. V súlade s čl. 29 ods. 1 Viedenského dohovoru sa dopĺňa povinnosť chodca umožniť električke plynulý prejazd.

Bezpečné rozostupy na diaľniciach a rýchlostných cestách

Na diaľniciach a rýchlostných cestách budú musieť vodiči dodržiavať bezpečnú vzdialenosť viazanú na čas, a to minimálnu takú, ktorú vozidlo prejde za 2 sekundy /niektoré typy vozidiel za 3 sekundy/. Vodiči totiž nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý by prekonali vzdialenosť k vozidlu idúcemu pred nimi. Nastavenie pevnej vzdialenosti by nebolo technicky správne, pretože tá sa mení v závislosti od rýchlosti.
Pokiaľ sa jedná o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 vzdialenosť, je ňou vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy. Do kategórie motorových vozidiel M3 spadajú vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg. Kategóriu N2 tvoria vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg a kategória N3 predstavuje vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg. 

Ľad a sneh na vozidlách

Vodičom v zimnom období pribudne zákonná povinnosť odstrániť z vozidla kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a spôsobiť dopravnú nehodu či zranenie. Povinnosť sa vo zvýšenej miere týka vodičov nákladných vozidiel a autobusov. 

Parkovanie na chodníkoch

Od novembra tiež platí zákaz zastavenia a státia vozidiel na chodníku v zónach s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zónach s plateným alebo regulovaným státím. Ide najmä o historické centrá miest, kde státie na chodníku – hoci aj pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky – nie je vhodné. Uvedené znamená, že na miestach kde doteraz bez dopravného značenia bolo možné parkovať na chodníku pri dodržaní voľnej šírky chodníka 1,5 metra pre chodcov, tak v prípade zóny s obmedzením státia, alebo regulovaným parkovaním alebo spoplatneným parkovaním, bude takéto státie zakázané.

Odmietnutie vyšetrenia na požitie alkoholu pri dopravnej nehode 

Ak sa vodiči odmietnu podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu či inej návykovej látky, bude sa za dopravnú nehodu pokladať aj škodová udalosť v cestnej premávke, pri ktorej je škoda menšia ako 3 990 € – teda za iných okolností udalosť, ktorá nie je priestupkom a polícia ju neobjasňuje. V prípade, že má účastník škodovej udalosti podozrenie, že niektorý z jej účastníkov je pod vplyvom návykovej látky, je účelné volať na miesto udalosti políciu, aby túto skutočnosť potvrdila alebo nepotvrdila, a to vzhľadom na vážnosť dôsledkov, ktoré sa s týmto spájajú – inými slovami, ak sa prítomnosť alkoholu u účastníka udalosti potvrdí alebo tento odmietne dychovú alebo krvnú skúšku, pôjde o dopravnú nehodu a nielen škodovú udalosť.
S touto zmenou súvisí aj nová skutková podstata v Trestnom zákone, kedy odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie návykovej látky (ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom), alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou (hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie), sa s účinnosťou od 1. novembra 2011 považuje za úmyselný trestný čin. Uvedené má dopad na aj na poistné krytie v rámci poistenia právnej ochrany, kedy priestupky a trestné činy spáchané úmyselným konaním nie sú poistením právnej ochrany kryté, a preto sa takýmto vodičom neposkytuje právna ochrana. 

Povinnosť policajta pri pomalej jazde na diaľnici

K právomociam polície pribudne aj povinnosť vydať potvrdenie o zákaze jazdy po diaľnici a o opustení diaľnice na najbližšom parkovisku alebo odstavení vozidla na najbližšom parkovisku, ak vozidlo nedosahuje minimálnu rýchlosť 80 km/h, resp. 65 km/h. 

Zadržanie vodičského preukazu

Platí, že policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom SR alebo orgánom iného štátu, ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla. Uvedeným spôsobom môže po novom policajt postupovať aj v tom prípade, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, napríklad v obave, že mu ho dôvodne zadržia. Fyzicky mu ho síce neodoberú, ale dostane potvrdenie o jeho zadržaní. Povinnosťou vodiča bude takto „fiktívne“ zadržaný vodičský preukaz odovzdať orgánu Policajného zboru a to do 7 dní. K právomociam polície pribudne aj oprávnenie zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ukončenia veci v prípadoch, kedy možno uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Ustanovujú sa nové dôvody pre odobratie vodičského oprávnenia tomu vodičovi motorového vozidla, ktorý v posledných piatich rokoch trikrát spôsobil dopravnú nehodu alebo dvakrát porušil pravidlá cestnej premávky tým, že požil alkohol, inú návykovú látku alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na ich zistenie. Vzhľadom na to, že ide o recidívu, sťažuje sa opätovné získanie takto odobratého vodičského oprávnenia, napr. aj tým, že sa takéto osoby budú musieť opätovne absolvovať vodičský kurz v autoškole. Vodičské oprávnenie odobraté pre trojnásobné porušenie pravidiel požitím alkoholu, inej návykovej látky alebo odmietnutím sa podrobiť vyšetreniu na ich zistenie za posledných desať rokov nebude možné už vrátiť. Ustanovenie § 77 ods. 1 písm. 1) zákona o cestnej premávke neumožňuje udeliť vodičské oprávnenie osobe, ktorej bolo vodičské oprávnenie odobraté, čím sa znemožní jeho opätovné získanie v budúcnosti. 

Zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla

Rozširujú sa aj oprávnenia vojenských policajtov – pri priestupkoch, ktoré sú oprávnení objasňovať. Ide napr. o možnosť zadržať osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla z rovnakých dôvodov ako ich môže zadržať príslušník Policajného zboru. V nadväznosti na to sa primerane upravuje aj zákon o Vojenskej polícii.
Umožňuje sa zadržať osvedčenie o evidencii ak je pri preprave prekročená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, jazdnej súpravy, prípojného vozidla a hmotnosť pripadajúca na nápravy, ale aj v prípadoch, ak prevážaný náklad nespĺňa ustanovené podmienky – napr. nie je riadne umiestnený alebo rozložený, znečisťuje a poškodzuje cestu, padá a vysypáva sa na cestu a pod. 

Zmena závažných porušení cestnej premávky

Ustanovuje sa, že porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom nebude každé prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ale len prekročenie rýchlosti v obci o 20 km/h a viac a mimo obce o 30 km/h a viac.

Za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky sa považuje aj jazda s vozidlom s tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré je pridelené inému vozidlu.

Vedenie vozidla skupiny B u držiteľa vodičského oprávnenia, ktorý musí mať so sebou spolujazdca, je taktiež porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

V nadväznosti na plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzku Slovenskej republiky znížiť počet obetí dopravných nehôd , sa medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky od 1. 11. 2011 zaraďuje:
– ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
– ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
– ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
– porušenie povinnosti inštruktora autoškoly
– porušenie povinnosti spolujazdca v prípade vodičov do 18 rokov,
– neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

V tejto súvislosti dochádza aj k zmene Trestného zákona, kde napr. súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5 Trestného zákona, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku.

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.