Novinky v PZP zodpovednosti vozidiel v roku 2012

Motoristi sa dočkali v roku 2012 niekoľkých dôležitých zmien v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti motorových a prípojných vozidiel. Výrazne sa zvyšujú povinné limity odškodnenia v PZP a poisťovniam pribudli povinnosti lepšie informovať klienta o jeho zákonnom poistení a možnostiach zmeny – výpovede poistnej zmluvy.

Nové minimálne povinné limity krytia v PZP od 1.1.2012

Od 1.1.2012 začala platiť povinnosť držiteľa alebo majiteľa alebo prevádzkovateľa motorového alebo prípojného vozidla mať zvýšené poistné krytie zodpovednosti vozidla, čím sme sa len prispôsobili pravidlám, platným v ostatných štátoch Európskej únie. Minimálne limity pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) sú od januára 2012 tieto:

a) 5 000 000 EUR za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb;

b) 1 000 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a na ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených.

Motoristi nemuseli kvôli tejto zmene urobiť vôbec nič, pretože všetko zariadili poisťovne. Poistné zmluvy o PZP, platné pred 1.1.2012, sa automaticky zmenili tak, že poisťovne zvýšili poistné limity, aby dali do súladu výšku krytia so zákonom o PZP. Poistné zmluvy, uzavreté a účinné od 1.1.2012 už obsahujú zvýšené limity poistného krytia v PZP zodpovednosti vozidiel 5/1.

Poisťovne zároveň s touto zmenou prekalkulovali aj zvýšené limity nad rámec minimálnych zákonných limitov, ktoré si môže klient dobrovoľne dojednať v prípade, že to považuje za účelné. Ide o klientov, ktorí často cestujú do zahraničia (v západnej Európe sa vymáhajú spravidla väčšie sumy odškodného za poškodenie zdravia), nehovoriac o držiteľoch nákladných vozidiel, ktoré môžu spôsobiť naozaj veľké škody. Kompletné porovnanie všetkých produktov PZP a limitov krytia v slovenských poisťovniach si môžete pozrieť na inom mieste nášho informačného portálu.

Nové oznamovacie povinnosti poisťovní od 1.7.2012

Druhou významnou zmenou v PZP je povinnosť poisťovní od 1.7.2012 písomne informovať klientov s predstihom najneskôr 10 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia, resp. pred uplynutím poistného obdobia (poistným obdobím je spravidla technický rok) o týchto skutočnostiach:

a) výšku poistného (cenu poistenia) na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

Túto zmenu pridaním nového odseku č. 14 § 11 zákona o PZP možno považovať za krok v ústrety spotrebiteľom, pretože doteraz niektoré poisťovne posielali predpis poistného tak, aby už klient nestihol podať výpoveď v šestýždňovej výpovednej lehote. Výpoveď poistnej zmluvy je možné podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, pričom najneskôr na začiatku lehoty už musí byť výpoveď doručená do poisťovne, a to buď doporučenou poštou alebo osobne. V prípade že zanesiete výpoveď do poisťovne osobne, vezmite si aj jednu kópiu výpovede, na ktorú si dajte potvrdiť dátum doručenia, napr. prezentačnou pečiatkou poisťovne.

Uzavretie nového PZP vozidla

Ak podáte výpoveď včas a správne, môžete si uzavrieť nové PZP zodpovednosti vozidla. Na výber máte produkty 11 poisťovní, ktoré prevádzkujú tento typ poistenia. Aby ste nemuseli obchádzať agentov všetkých poisťovní, stačí si ponuky „vyklikať“ z pohodlia obývačky cez internet. Na Slovensku už fungujú porovnávače PZP, kde si môžete po zadaní informácií o držiteľovi a o vozidle veľmi rýchlo vybrať a uzavrieť poistnú zmluvu online a zaplatiť platobnou kartou. V prípade uzavretia poistenia cez internet je dôležité ihneď zaplatiť, pretože poistnú zmluvu nepodpisujete, poistenie vzniká zaplatením prvého poistného.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >