Osem mýtov o zodpovednosti

Dôvodom búrlivého rozvoja poistenia zodpovednosti v ekonomicky rozvinutých krajinách v 80. rokoch minulého storočia bol rozvinutý a verejnosťou akceptovaný právny systém, ochraňujúci poškodeného, vysoký stupeň právneho povedomia spoločnosti, ako aj vymožiteľnosť práva. V dôsledku rozsiahlych práv, vyplývajúcich zo zákona, začali poškodení pri škodách veľmi intenzívne po škodcovi, teda zodpovednom za škodu, pátrať a spôsobené škody dôsledne vymáhať. 

Pri slovenských firmách, pohybujúcich sa po trhoch v západnej Európe (či už svojou činnosťou alebo výrobkami), si treba uvedomiť, že z oblasti s nízkou vymožiteľnosťou práva (Slovensko) prechádzajú do oblastí s vysokou vymožiteľnosťou práva! V prípade škody preto neplatí to staré známe „však to nejako dohodneme“ a náhrada za škodu (a to vo výškach rádovo vyšších, ako na Slovensku) je tvrdo vymáhaná aj za cenu likvidácie škodcu. 

Na Slovensku ešte aj dnes stále cítime priveľký rešpekt pred uplatnením svojich zákonných práv, vyplývajúci najmä zo, žiaľ, stále nízkej úrovne vymožiteľnosti práva. Deje sa to často argumentami typu „ …aj tak nič nedosiahnem, nemá ma kto obrániť, právo nestojí na mojej strane, kto mi pomôže…“. Práve v týchto momentoch môže a má pomôcť poisťovňa a sprostredkovateľ a obdobné argumentácie a  „výhovorky“ odstrániť poskytnutím „dobrého“ poistenia zodpovednosti. Totižto z poistenia je poskytnutá nielen náhrada za spôsobenú škodu, ale v prípadoch neoprávneného vymáhania náhrady za škodu aj úplná právna ochrana klienta a napravenie jeho reputácie.

Ako má takéto „dobré“ poistenie vyzerať, uvediem v ďalších častiach seriálu o poistení zodpovednosti. Aj keď sa budeme v ďalšom zaoberať predovšetkým poistením firiem, musím zdôrazniť, že právna sústava definuje škody a zodpovednosť za škodu bez ohľadu na to, či je za ňu zodpovedná firma/ právny subjekt alebo jednotlivec.

Osem mýtov o zodpovednosti za škodu

Existuje stále mnoho mylných tvrdení o zodpovednosti, z ktorých niektoré v ďalšom uvádzam. (Pozn.: Pokiaľ v ďalšom hovorím o osobách mám na mysli právnické alebo fyzické osoby, pod zákonom rozumieme celú zákonnú sústavu SR, pod OZ Občiansky zákonník) 

1) Som zodpovedný len za tie škody, ktoré som zavinil

Zákon (napr. § 420a) OZ)  predpokladá zodpovednosť aj za také škody, ktoré osoba (právnická alebo fyzická) nezavinila. Je to napríklad prípad škody vyhorených a/ alebo vytopených bytov susedov bytu zasiahnutého požiarom, napr. z dôvodu výrobnej vady televízora. Majiteľ bytu, z ktorého sa požiar rozšíril, požiar nezavinil, ale napriek tomu je za škodu susedov zodpovedný (podrobnejšie v ďalšom). 

2) Poškodená osoba má nárok na náhradu škody podľa toho, ako sama subjektívne vyhodnotí rozsah škody

Poškodený má nárok na náhradu škody v rozsahu a výške, stanovenej zákonom

3) Poistenie uhrádza všetky škody

Poistenie uhrádza škody ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená, vždy však v dojednanom rozsahu a výške (pozri § 788 OZ) 

4) Poisťovňa z poistenia zodpovednosti nenahradí škody ktoré sú spôsobené vecami, ktoré poistený síce užíva, ale nevlastní (má ich napr. vypožičané, leasované a pod.)  

Práve naopak, poisťovňa uhradí škody iným osobám ako je poistený, ktoré vzniknú z vecí užívaných poisteným (aj ak ich nevlastní)  alebo sú nimi spôsobené, bez ohľadu na to kto je ich vlastník. Nenahradí však škody na týchto veciach (tieto škody majú byť kryté poistením majetku). 

5) Poisťovňa z poistenia zodpovednosti nenahradí škodu na veciach, ktoré si poistený vypožičal

Je to tak; škodu nahradí len ak je to osobitne dojednané. Dôvodom je princíp hradenie škôd spôsobených poisteným iným a nie sebe. V prípade požičaných vecí sa jedná vlastne o škodu ktorá vznikne poistenému, však predmetnú vec si mohol aj kúpiť…. Takéto požičané  a cudzie užívané veci majú byť predmetom majetkového poistenia. 

6) Poisťovňa z poistenia zodpovednosti nahradí len priame škody, nenahradí škody následné, napr. v prípade poškodenia bytu požiarom náklady na  porovnateľné náhradné ubytovanie počas nevyhnutnej doby opravy poškodeného bytu

Poistenie nahradí aj odvodené škody vzniknuté bezprostredne po a v súvislosti so škodou na veci alebo zdraví.  

7) Poisťovňa ma nezbaví viny pri neoprávnenom nároku na náhradu škody, musím to urobiť / preukázať sám

Práve naopak dobrá poisťovňa poskytne klientovi aj právnu ochranu , vyšetrí škodu a zabezpečí ochranu poisteného pred neoprávnenými nárokmi alebo škodu za poisteného uhradí. 

8) Poisťovňa pri poistení zodpovednosti sleduje pri riešení škody len svoje záujmy.

Poisťovňa zabezpečuje aj morálnu ochranu klienta šetrením škody tak, aby jednoznačne zistila, či poistený za škodu zodpovedá, a použije všetky dostupné prostriedky, aj právne, na očistenie dobrého mena klienta. Ak však vo svojej obhajobe nie je úspešná, potom škodu za klienta uhradí.

V ďalších blogoch seriálu o poistení zodpovednosti budú popísané štandardné rozsahy a postupy poisťovania zodpovednosti.  Budú podrobnejšie uvedené na správnu mieru vyššie uvedené mýty a  zodpovedaná otázka, prečo poistenie zodpovednosti obsahuje toľko výluk. Súčasne sa pokúsim tieto výluky usporiadať do logických a zrozumiteľných celkov. Nie zanedbateľnou časťou bude vymedzenie úlohy poisťovne v poistení zodpovednosti,  možnosti obrany pred nárokmi na náhradu škody, ako aj súvis s právnym systémom.

Viktor Tegelhoff, autor článku
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >